Postulaty XI Kongresu Kobiet

XI Kongres sformułował XI postulatów

 1. Domagamy się gwarancji prawnych w celu likwidacji luki placowej. Niezależność finansowa kobiet jest najlepszym gwarantem samodzielnego stanowienia o sobie; równa płaca za równa pracę nie jest przywilejem, jest naszym prawem.
 2. Oczekujemy realnych i skutecznych działań na rzecz zahamowania rosnącego problemu masowego odchodzenia kobiet z rynku pracy. Domagamy się też odpowiedzialnej polityki społecznej, która będzie usamodzielniać kobiety a nie ubezwłasnowolniać.
 3. Domagamy się niezwłocznego przedstawienia i realizacji konkretnych działań przeciwdziałających zmianom klimatycznym i poprawiających jakość powietrza w Polsce.
 4. Domagamy się wprowadzenia naprzemiennego umieszczania kobiet i mężczyzn na listach wyborczych.
 5. Domagamy się wprowadzenia zasad wyborów proporcjonalnych we wszelkich rodzajach wyborów. Okręgi jednomandatowe eliminują kobiety.
 6. Zgodnie z dyrektywą europejską domagamy się wprowadzenia 40% kwot dla kobiet w ramach zarządów Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa i Spółek Giełdowych.
 7. Domagamy się równych praw i szans dla grup wykluczonych i dyskryminowanych w tym osób LGBT plus. Domagamy się prawnego uznania związków partnerskich.
 8. Domagamy się godnego traktowania i godnego materialnego, edukacyjnego i egzystencjalnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
 9. Domagamy się uznania praw kobiet nie-Polek, przedstawicielek mniejszości narodowych, migrantek i uchodźczyń.
 10. Domagamy się równego traktowania dziewcząt i chłopców w edukacji, eliminacji stereotypów i wszelkich form dyskryminacji w szkole. Domagamy się wprowadzenia w ramach powszechnej edukacji zajęć z etyki ekologicznej, która kształtowała by afirmatywne postawy wobec środowiska naturalnego
 11. Domagamy się ochrony i wzmocnienia instytucji demokratycznych, wolnych sądów, wolnych mediów, niezależnej administracji publicznej.