O Nas

Kongres Kobiet powstał w czerwcu 2009 roku, jako ruch społeczny, aktywizujący – politycznie i społecznie – kobiety w Polsce. Punktem wyjścia były działania podjęte wokół organizacji I Kongresu Kobiet.

Misją Stowarzyszenia Kongresu Kobiet jest działanie na rzecz realnej równości kobiet i mężczyzn (równość praw, szans i możliwości), działanie na rzecz uznania godności, autonomii i wolności wszystkich (i kobiet i mężczyzn), budowanie solidarności kobiet poprzez wymianę doświadczeń, wzajemną pomoc i pracę nad pamięcią o naszej historii.

Stowarzyszenie od momentu powstania co roku organizuje Ogólnopolskie Kongresy Kobiet, czyli spotkania kobiet w różnych miejscach Polski, spotkania ponad podziałami, podczas których podejmowane są tematy dotyczące kobiet w Polsce. Pierwszy taki zjazd odbył się w 2009 roku w Warszawie. Zgromadziło się wtedy ponad 4 tysiące kobiet z całego kraju, które dyskutowały o wkładzie kobiet w historię ostatniego 20-lecia w Polsce.​

Opierając się na doświadczeniach przeszłości, na naszej wiedzy i umiejętnościach, działamy razem tak, by być z tego dumne w przyszłości. By być dumne z demokratycznej Polski, gdzie obywatele i obywatelki są równi/ równe, wolni/ wolne, solidarni/ solidarne i radośni/ radosne.

Obecnie Kongres Kobiet jest społeczną inicjatywą zrzeszającą osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, przedstawicielki biznesu, polityki, świata nauki, sztuki, dziennikarstwa, związków zawodowych, związków pracodawców oraz wiele innych. Kongres skupia kobiety z całej Polski, o różnych poglądach, wywodzące się z różnych środowisk. Nie jest związany z żadną instytucją ani z żadną partią polityczną.