Ogłoszenie

Działając na podstawie §30 ust. 1 w związku z §29 ust. 1 oraz §31 i §32 Statutu Zarząd Stowarzyszenia Kongres Kobiet zwołuje Walne Zebranie Członkiń i Członków na dzień 26 czerwca 2023 r. o godz. 17:00.

LINK do Zebrania:

Identyfikator spotkania: 996 7194 6495

Kod dostępu: 399406

Zebranie odbędzie się zdalnie na platformie Zoom. Link zostanie podany w późniejszym terminie lub może zostać przesłany Członkini po kontakcie mailowym z biurem: biuro@kongreskobiet.pl.

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członkiń
 2. Wybór Przewodniczącej/Przewodniczącego i Protokolantki Zebrania
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zarządu Stowarzyszenia za rok 2022
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2022
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Stowarzyszenia za rok 2022
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022
 9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla członkiń Rady Stowarzyszenia za rok 2022
 10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla członkiń Komisji Rewizyjnej za rok 2022
 11. Zakończenie obrad i zamknięcia Zebrania

W Zebraniu Walnym może, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Kongres Kobiet, wziąć udział każda członkini zwyczajna/ członek zwyczajny, która/-y opłacił-a składki członkowskie.

Wysokość składki to 10 pln miesięcznie, nr konta do wpłat: 77 1240 1040 1111 0010 5634 4049.

Przed dołączeniem do Zebrania należy się upewnić, że ma się wpisane właściwe imię i nazwisko na platformie Zoom.

Aby zapoznać się z dokumentami, które będą rozpatrywane i zatwierdzane podczas Zebrania Walnego, prosimy o kontakt z biurem: biuro@kongreskobiet.pl.

Zgodnie z §32 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia Kongres Kobiet, Walne Zebranie Członkiń rozpatruje sprawy uwzględnione w porządku obrad. Członkinie/Członkowie Stowarzyszenia reprezentujący co najmniej 5% ogółu członkiń/członków Stowarzyszenia mają prawo zgłosić sprawę do porządku obrad wraz z załączonym projektem uchwały lub projektem zmiany treści uchwały przewidzianej w porządku obrad najpóźniej na 14 dni przed terminem zwołania Walnego Zebrania Członków. Zarząd może dopuścić z ważnych powodów nowe sprawy do porządku obrad lub zmiany do projektów uchwał zgłoszone po terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Zarząd ma prawo do umieszczania poszczególnych spraw w porządku obrad nie później niż do otwarcia Walnego Zebrania Członków.

Prosimy o potwierdzenie obecności do 19 czerwca drogą mailową na adres: biuro@kongreskobiet.pl.

Statut SKK: https://www.kongreskobiet.pl/_files/ugd/742d99_82627f2022e54cbf8ab0334eee4e29b0.pdf