Cele i postulaty

1. Działania na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn
2. Działania na rzecz zwiększania aktywności kobiet i ich udziału w życiu politycznym i publicznym
3. Pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających kobietom czynny udział w życiu społecznym, politycznym i publicznym
4. Działania mające na celu poprawę sytuacji kobiet

Główne działania i postulaty Kongresu Kobiet
dotyczą dziesięciu dziedzin

  1. Stwarzania mechanizmów służących wyrównywaniu szans i możliwości kobiet w życiu publicznym (parytety, kwoty).
  2. Przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.
  3. Równoważenia roli wychowawczej i pracy zawodowej kobiet i mężczyzn.
  4. Stwarzania instytucji stojących na straży równych praw oraz rów­nych szans i możliwości kobiet.
  5. Aktywizacji politycznej, samorządowej i obywatelskiej kobiet.
  6. Poprawy sytuacji zdrowotnej kobiet (w tym wzmocnienia praw reprodukcyjnych, szczególnie refundacji zapłodnienia In vitro).
  7. Aktywizacji zawodowej i społecznej kobiet.
  8. Edukacji w duchu równości, przeciwdziałaniu wykluczającym stereotypom (w edukacji i kulturze masowej).
  9. Promocji działalności kulturotwórczej kobiet.
  10. Troski o status i prawa kobiet wiejskich.

Nadrzędnym postulatem, przyświecającym wszystkim po­wyższym działaniom jest budowanie więzi i solidarności wśród ko­biet, opartej o wiedzę o ich ekonomicznym, kulturowym i wycho­wawczym dorobku, o pamięć o ich historycznych dokonaniach i o nadzieje, dotyczące równego społeczeństwa przyszłości.