Kongres Kobiet idzie na wybory!

ODDAJ GŁOS NA KONGRESOWICZKĘ!! Sprawdź, czy Twoja kandydatka w wyborach samorządowych, które odbędą się już 7 kwietnia 2024, popiera postulaty KK.

W nadchodzących wielkimi krokami wyborach samorządowych ODDAJ GŁOS NA KONGRESOWICZKĘ!! Sprawdź, czy Twoja kandydatka popiera postulaty KK, bez których demokracja jest jedynie marną połową demokracji. A my chcemy pełnej! Kobiety do samorządów! Samorządy w ręce kobiet!

Najważniejsze postulaty Kongresu Kobiet w wyborach samorządowych 2024 r. dotyczą działania na rzecz: 

 1. Stwarzania mechanizmów służących wyrównywaniu szans i możliwości kobiet w życiu publicznym: politycznym i lokalnym (parytety, kwoty, gender mainstreaming, gender budgeting) 

 1. Uznania dla autonomii kobiet w kwestiach macierzyństwa (prawa reprodukcyjne w tym prawo do aborcji, refundowana antykoncepcja i zapłodnienie in vitro) 

 1. Przeciwdziałania przemocy wobec kobiet (działania instytucjonalne, prawne, edukacyjne, psychologiczne) 

 1. Uznania dla wszystkich publicznych praw osób LGBT 

 1. Równoważenia roli wychowawczej i pracy zawodowej kobiet i mężczyzn (rozsądna polityka socjalna, bezpłatna sieć żłobków i przedszkoli; praca edukacyjna na rzecz partnerskich relacji w rodzinie) 

 1. Stwarzania instytucji stojących na straży równych praw oraz równych szans i możliwości kobiet (Pełnomocniczki Równości w każdej gminie, Rady Kobiet, wsparcie dla organizacji pozarządowych zajmujących się równością) 

 1. Aktywizacji politycznej, samorządowej, obywatelskiej i zawodowej kobiet 

 1. Edukacji w duchu równości, przeciwdziałanie wykluczającym stereotypom (w edukacji
  i kulturze masowej) 

 1. Powszechnej edukacji ekologicznej i poszanowania Europejskiego Zielonego Ładu tak, aby długotrwała ochrona klimatu, wód, gleb, powietrza i lasów była nadrzędnym celem państwa.
 1. Domagamy się też poprawy losu i dobrostanu zwierząt, w tym ograniczenia i skutecznej kontroli chowu przemysłowego i całkowitego zakazu hodowli zwierząt na futra 
 1. Promocji działalności kulturotwórczej kobiet 

 1. Troski o status i prawa kobiet wiejskich 

 1. Dążenia do radykalnej poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami

 1. Redefiniowania „starości”: tworzenie przestrzeni dla pracy zawodowej 65 plus (silver economy) 

 1. Pełnego uczestnictwa Polski w strukturach Unii Europejskiej. Polka jest Europejką. Europa jest kobietą!