Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU WWW.KONGRESKOBIET.PL

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.kongreskobiet.pl („Serwis”) oraz uczestniczenia w prowadzonym w ramach Serwisu i stanowiącego jego część Forum, których właścicielem jest stowarzyszenie Kongres Kobiet z siedzibą w Warszawie ul. Mokotowska 17 lok. 33 (00-640 Warszawa), wpisane do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, [?] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [?], NIP: [?] („Stowarzyszenie”).
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

II. Dostęp do Serwisu

 1. Dostęp do ogólnych usług Serwisu posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.
 2. Korzystanie z Serwisu rozpoczyna się w momencie wpisania przez użytkownika w przeglądarce odpowiedniego adresu internetowego wybranych przez niego stron WWW zawierających treści udostępniane w ramach Serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu i kończy się w momencie wyjścia ze stron Serwisu.
 3. Użytkownik poprzez korzystanie z Serwisu uzyskuje dostęp do materiałów zamieszczonych w Serwisie.
 4. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu oznacza, iż użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Serwisu poprzez opuszczenie stron Serwisu.
 6. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu, użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego opuszczenia stron Serwisu.
 7. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

III. Usługi dostępne dla zarejestrowanych użytkowników

 1. Korzystanie z niektórych funkcji Serwisu, w szczególności zaś korzystanie z Forum wymaga założenia konta i rejestracji. Następujące usługi są świadczone przez Stowarzyszenia na rzecz zarejestrowanych użytkowników:
 1. Umożliwienie umieszczania komentarzy na Forum,
 2. Umożliwienie umieszczania tekstów, grafik, itd.
 1. Korzystanie z usług jest bezpłatne, w szczególności nie są pobierane opłaty za dokonanie rejestracji oraz publikowanie wypowiedzi i innych materiałów.
 2. Dostęp do usług dla zarejestrowanych użytkowników mogą uzyskać osoby, które:
 1. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych albo
 2. uzyskały zgodę przedstawiciela ustawowego w przypadku, gdy posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 1. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego na stronach Serwisu.
 2. W celu rejestracji konieczne jest podanie danych, których minimalny zakres określony został w Polityce prywatności.
 3. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez zarejestrowanego użytkownika danych, Stowarzyszenie może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.
 4. Przetwarzanie danych osobowych zarejestrowanego użytkownika, zawartych w formularzu rejestracyjnym odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji. Stowarzyszenie przetwarza dane użytkownika zgodnie z Polityką prywatności, ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Założenie konta, możliwe jest wobec użytkownika, który:
 1. zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu i Polityki prywatności,
 2. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności,
 3. potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym,
 4. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych.
 1. Użytkownik przy zakładaniu konta może podać dodatkowe dane oraz wyrazić zgodę na wykorzystywanie ich w innych celach niż korzystanie z usługi (w szczególności w celu otrzymywania newsletterów i innych wiadomości).
 2. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do ingerencji w konto zarejestrowanego użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu, naruszeń prawa oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu konta.
 3. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu, zarejestrowany użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego konta lub zawiadomienia Stowarzyszenia o cofnięciu zgody.
 4. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
 5. Stowarzyszenie rozwiązuje umowę poprzez skasowanie konta zarejestrowanego użytkownika w sytuacji:
  1. naruszenia przez zarejestrowanego użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów prawa,
  2. podejmowania przez zarejestrowanego użytkownika działań na szkodę użytkowników lub Stowarzyszenia,
  3. umieszczenia w Serwisie treści mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.
 6. Zarejestrowany użytkownik rozwiązuje umowę poprzez:
 7. samodzielne skasowanie konta albo
 8.  zgłoszenie żądania usunięcia konta Stowarzyszeniu.

IV. Wymagania techniczne

 1. W celu pełnego korzystania z usług, użytkownik powinien korzystać z jednej z następujących przeglądarek internetowych:
  1. Internet Explorer 7.0 – lub nowsza,
  2. Firefox 2.0 – lub nowsza,
  3. Safari 3.0 – lub nowsza.
 2. W przypadku korzystania z innych przeglądarek, funkcjonalność Serwisu może być zmniejszona.
 3. Serwis jest zoptymalizowany do oglądania przy rozdzielczości 1024x768 punktów w palecie 16.7 mln kolorów. Przy innych ustawieniach korzystanie z Serwisu będzie możliwe, ale może się to wiązać z pogorszeniem estetyki i funkcjonalności Serwisu.

V. Korzystanie z Serwisu

 1. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
 1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych użytkowników,
 2. przestrzegania praw własności intelektualnej innych osób,
 3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa.
 1. Zamieszczanie w Serwisie i na Forum treści obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej jest niedopuszczalne.
 2. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na łamach Serwisu i Forum treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady tzw. Netykiety, czyli zasad obowiązujących w dyskusjach w Internecie.
 3. Użytkownik Serwisu i uczestnik Forum publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Stowarzyszenie nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach Serwisu i Forum.
 4. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmodyfikowania albo usunięcia treści, która jest sprzeczna z Regulaminem lub ma negatywny wpływ na wizerunek Serwisu oraz prawo do blokowania uczestnictwa osób naruszających postanowienia Regulaminu.
 5. Zabrania się wykorzystywania Serwisu i Forum do rozsyłania komercyjnych reklam towarów, usług oraz innych treści uznawanych jako spam. Reklamowanie niekomercyjnych stron jest dozwolone. Wolno podać do nich link tylko jeden raz. Powtarzające się linki w różnych wątkach będą usuwane.
 6. Należy unikać animowanych avatarów i animowanych obrazków w podpisach. Zabronione jest używanie avatarów i podpisów moderatorów.
 7.  W treści wiadomości nie należy zamieszczać grafik szerszych niż 300 pikseli lub większych niż 300 pikseli.

VI. Publikacja materiałów

 1. Użytkownik zobowiązany jest do publikowania wyłącznie własnych wypowiedzi i materiałów lub takich do których posiada stosowne prawa bądź korzystanie z których nie naruszy praw osób trzecich.
 2. Serwis i Forum mają charakter otwarty - publikowane przez użytkownika wypowiedzi i materiały są jawne i podawane do wiadomości publicznej. W szczególności są one dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.
 3. Użytkownik poprzez umieszczenie danych, materiałów lub wypowiedzi w Serwisie lub Forum wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez innych użytkowników i Stowarzyszenie.
 4. Użytkownik publikujący w Serwisie lub Forum treści o charakterze utworu autorskiego zrzeka się wszelkich roszczeń względem Stowarzyszenia z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z Serwisu/Forum) tych treści przez Stowarzyszenie lub użytkowników.
 5. Stowarzyszenie zachowuje prawo opóźnienia publikacji materiałów i wypowiedzi, wstępnej weryfikacji ich treści oraz zgodności z Regulaminem. Zaakceptowane materiały lub wypowiedzi zostaną opublikowane niezwłocznie po ich sprawdzeniu. Materiały i wypowiedzi odrzucone zostaną usunięte, chyba że zachowanie ich treści będzie niezbędne do ewentualnego dalszego postępowania.
 6. W wybranych przypadkach Stowarzyszenie zachowuje sobie prawo do publikacji tylko fragmentu treści, której wartość merytoryczna, informacyjna bądź prawna nie pozostawia wątpliwości.

VII. Ochrona praw autorskich i własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa do Serwisu zastrzeżone są na rzecz Stowarzyszenia, a prawa do jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały są udostępniane na stronach Serwisu.
 2. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w Serwisie, nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz baz danych w nim zawartych.
 3. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Stowarzyszenia oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych są udostępniane na stronach Serwisu. Zabronione jest jednak rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) publikowanych na stronach Serwisu, także aktualnych: artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów na jakiekolwiek tematy.
 4. Jakiekolwiek inne niż określone w pkt. VII.3 niniejszego Regulaminu, korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych na stronach Serwisu bez uprzedniej wyraźnej zgody Stowarzyszenia udzielonej na piśmie jest zabronione. W celu uzyskania licencji na korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych w Serwisie, prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej biuro@kongreskobiet.pl.

VIII. Odpowiedzialność

 1. Dane i informacje zawarte w Serwisie służą wyłącznie celom informacyjnym. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Stowarzyszenia, Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, prawdziwość, dokładność, kompletność danych i informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników Serwisu.
 2. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem danych i  informacji zawartych w Serwisie ponosi użytkownik.
 3. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu w tym usunięcia wszelkich danych i informacji zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za straty jakie użytkownik mógłby ponieść w wyniku błędnego funkcjonowania lub zaprzestania funkcjonowania Serwisu.
 5. Stowarzyszenie zastrzega, że korzystanie z Serwisu może wiązać się z ryzykiem. Szczególne ryzyka związane z korzystaniem z Serwisu opisane zostały w Polityce prywatności.
 6. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę wypowiedzi, materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez użytkowników. Odpowiedzialność taką ponoszą użytkownicy którzy umieścili takie wypowiedzi, materiały i informacje.
 7. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam pojawiających się po otworzeniu linków znajdujących się na stronie .
 8. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości prywatnych wysyłanych przez użytkowników. Osoby wysyłające wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
 9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 10. W przypadku otrzymania przez Stowarzyszenie urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności względem tego użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

IX. Reklamacje

 1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczonych usług.
 2. Reklamacje rozpatruje Stowarzyszenie.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie użytkownika,
  2. adres poczty elektronicznej użytkownika,
  3. przedmiot reklamacji,
  4. okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje, nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 5. Reklamacje należy kierować w formie poczty elektronicznej na adres biuro@kongreskobiet.pl.
 6. Stowarzyszenie dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania od użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

X. Zgłaszanie naruszeń

Stowarzyszenie dokłada starań, by materiały prezentowane w Serwisie były sprawdzone pod kątem merytorycznym i prawnym, jednakże odpowiedzialność za zgodność z prawem spoczywa na dostawcy treści. Prezentowane w Serwisie poglądy, opinie i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów, nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób. Osoba, która uważa, iż materiały prezentowane w Serwisie naruszają jej prawa lub z innych powodów nie powinny być umieszczone w Serwisie, powinna zgłosić ten fakt Stowarzyszeniu na adres poczty elektronicznej biuro@kongreskobiet.pl. Stowarzyszenie podejmie wszelkie działania w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

XI. Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące niniejszego Regulaminu prosimy kierować na adres biuro@kongreskobiet.pl.

XII. Postanowienia końcowe

Aktualna wersja Regulaminu publikowana będzie zawsze na stronach Serwisu. Nowa wersja wchodzi w życie w terminie 30 dni od jej opublikowania. Dalsze korzystanie z usług po wejściu w życie nowego Regulaminu korzystania z Serwisu jest możliwe po akceptacji nowego Regulaminu.