Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Wybory samorządowe

Dodano: 14 lipca 2014

Wybory samorządowe tuż tuż! Zostało do nich zaledwie cztery miesiące, najwyższy więc czas, aby wzmóc przygotowania do tego ważnego dla nas wszystkich wydarzenia. Kongres Kobiet będzie wspierać wszystkie te kandydatki z (różnych) komitetow wyborczych, którym bliskie są idee naszego ruchu społecznego. Niniejszym otwieramy nowy cykl, w ramach którego będziemy publikować informacje istotne dla wszystkich tych, którzy/-re rozumieją, że statować w wyborach trzeba i głosować trzeba.

 

WYBORY SAMORZĄDOWE

Oficjalnie wybory są ustalane i zarządzane przez Prezesa Rady Ministrów. Powinien to zrobić nie wcześniej niż na 4 miesiące i nie później niż na 3 miesiące przed upływem kadencji. Zgodnie z kodeksem wyborczym nastąpić to może najwcześniej 21 lipca, a najpóźniej 21 sierpnia. Premier ogłasza wybory w drodze rozporządzenia. Wraz z dniem wydania tego rozporządzenia rozpocznie się oficjalna kampania wyborcza. Oficjalna data wyborów samorządowych zostanie ogłoszona przez prezesa Rady Ministrów najwcześniej w lipcu 2014 roku, jednak już teraz termin 16 listopada wydaje się być jedynym realnym terminem wyborów samorządowych w 2014 roku.

Najbardziej rewolucyjna zmiana dotyczy wyborów samorządowych do rad gmin, które nie są miastami na prawach powiatu. Wprowadzono w nich okręgi jednomandatowe. Oznacza to, że w każdym okręgu wyborczym zostanie wybrany jeden radny/jedna radna. Wygra ten/ta, który/-a uzyska największą liczbę głosów.

Można kandydować tylko do jednego organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Wiek wyborców to 18 lat w dniu wyborów, ale na wójta, burmistrza czy prezydenta miasta trzeba mieć ukończone 25 lat.

Prawo do zgłaszania kandydatów/-tek mają komitety wyborcze. W wyborach samorządowych i w wyborach na wójta/wójcinię itp. takie komitety mogą być tworzone przez partie polityczne, koalicje tych partii, stowarzyszenia i organizacje społeczne oraz przez wyborców.

Partie to partie powstałe i wpisane do ewidencji na mocy ustawy o partiach politycznych, stowarzyszenia to stowarzyszenia określone w art.1 ustawy o stowarzyszeniach, organizacje społeczne to zrzeszenia osób fizycznych w formie dobrowolnego członkostwa.

Komitety wyborcze wyborców (ogólnokrajowe) tworzą obywatele, którzy mają prawa wyborcze, w liczbie co najmniej 15 osób. Ponadto taki komitet musi zebrać co najmniej 1000 podpisów obywateli popierających utworzenie tego komitetu.

Jeśli jednak taki komitet został utworzony tylko do zgłoszenia kandydatów w jednym województwie, to do powstania komitetu wyborców wystarczy 5 osób, a liczba podpisów wynosi 20 osób. Taki komitet zgłasza się komisarzowi wyborczemu właściwemu ze względu na siedzibę komitetu.

Taki komitet powołuje pełnomocnika wyborczego oraz pełnomocnika finansowego, którzy są w składzie komitetu wyborczego. Właśnie pełnomocnik wyborczy powiadamia PKW o jego utworzeniu. W takim zawiadomieniu podaje się nazwę komitetu i jego adres, a także imiona i nazwiska, adresy zamieszkania i nr PESEL pełnomocnika wyborczego i finansowego oraz wszystkich członków komitetu wyborczego. Nazwa taka musi zawierać określenie „Komitet Wyborczy Wyborców”, z nazwą odróżniającą ją od innych komitetów. Wzór takiego zawiadomienia podaje PKW przed wyborami.

W przypadku utworzenia komitetu wyborców w celu zgłoszenia kandydatów/-tki na radnych/-dne do rady gminy w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu to pełnomocnik wyborczy jest jednocześnie pełnomocnikiem finansowym, a zawiadomienie o utworzeniu komitetu nie wymaga zebrania 20 podpisów. Komitet musi jednak liczyć 5 członków.

Zawiadomienia o powstaniu komitetu wyborczego zgłasza się do 70 dni przed wyborami.

Wzory zawiadomienia PKW podaje w informacji o utworzeniu komitetów wyborczych przed danymi wyborami na stronach internetowych PKW (wzory dokumentów).

 Po rejestracji takich komitetów przez właściwe organa wyborcze komitet wyborczy wyborców może zgłosić w każdym okręgu tylko jedną listę kandydatów/-tek, a w gminach niebędących miastem na prawach powiatu tylko jedno nazwisko.

W mieście na prawach powiatu lista musi mieć co najmniej 5 nazwisk, ale nie może być większa niż dwukrotność liczby radnych wybieranych w danym okręgu i musi być na niej 35 proc. kobiet i 35 proc. mężczyzn.

Każda zgłaszana lista musi mieć poparcie co najmniej 25 wyborców dla rad w gminie niebędącej powiatem, 150 wyborców dla miasta na prawach powiatu, a 200 podpisów do rad powiatu.

Z tym że wyborcy mogą udzielić poparcia dowolnej liczbie list kandydatów.

Listy kandydatów/-tek muszą być zgłoszone najpóźniej na 40 dni przed dniem wyborów,

W wyborach do rad powiatów w każdym okręgu wyborczym wybiera się od 3 do10 radnych.

Liczba kandydatów/-tek nie może być mniejsza niż 3 i większa niż dwukrotność liczby radnych wybieranych w danym okręgu. Musi być poparta podpisami co najmniej 200 wyborców.

W wyborach do Sejmików województw w okręgu wybiera się od 5 do 15 radnych. Każda zgłoszona lista musi być poparta podpisami 300 wyborców.

W wyborach na wójta, burmistrza i prezydenta miasta stosuje się odpowiednio przepisy ogólne, z tym że prawo zgłaszania tych kandydatów/-tek ma komitet wyborców, który zrejestrował listy kandydatów na radnych w co najmniej połowie okręgów wyborczych w danej gminie, a poza tym lista zarejestrowanych przez ten komitet kandydatów/-tek na radnych nie może być mniejsza niż liczba radnych wybieranych w tym okręgu. Listy należy zgłosić 30 dni przed wyborami.

Wzory zgłaszania kandydatów/-tek na radnych/-dne będą podane w ogłoszeniu PKW na jej stronach internetowych.

Środki finansowe Komitetu Wyborczego Organizacji Wyborców mogą pochodzić wyłącznie z wpłat obywateli polskich mieszkających stale na terenie Polski oraz z kredytów bankowych zaciąganych wyłącznie na cele związane z wyborami.

Limit wydatków ustala się mnożąc kwotę, o której niżej, przypadającą na jeden mandat radnego/-dnej przez liczbę mandatów przypadających na okręg lub okręgi wyborcze, w których komitet wyborczy zrejestrował kandydatów.

Na radnego gminnego w gminach do 40 000 mieszkańców przypada 1000 zł, w gminach powyżej 40000 mieszkańców – 1200 zł, w wyborach do rad powiatu – 2400 zł, w wyborach do rady miasta na prawach powiatu – 2400 zł, w wyborach do sejmiku wojewódzkiego – 6000 zł.

Organami wyborczymi są terytorialne komisje wyborcze: wojewódzkie dla sejmików województw, powiatowe dla rad powiatów i gminne (miejskie, dzielnicowe) dla rad gmin i wyborów wójtów. One też rejestrują kandydatów na radnych, z tym że komitety wyborców rejestruje albo PKW albo komisarz wyborczy.

Kandydatów na wójtów rejestruje gminna komisja.

 


 

Opracowanie na podstawie Ordynacji Wyborczej. 

Warszawa, dn. 13 lipca 2014 r.

 

Pobierz w PDF