Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Stanowisko Kongresu Kobiet wobec zagrożeń demokracji i praw kobiet

Dodano: 23 grudnia 2016

Stanowisko Kongresu Kobiet wobec zagrożeń demokracji i praw kobiet

 

Sytuacja rozwija się dynamicznie, jednak każdy dzień przynosi fakty, które stanowią o eskalacji demontażu państwa prawa i egalitarystycznych fundamentów demokracji. Kongres Kobiet wyraża nie tylko zaniepokojenie tą sytuacją, ale stanowczy sprzeciw wobec działań partii rządzącej prowadzącej kraj w kierunku autorytarnego, patriarchalnego państwa (bezprawia).

Niepokoi nas w szczególności:

  1. Paraliż Trybunału Konstytucyjnego i jego dzisiejsze partyjne uwłaszczenie, co zagraża trójpodziałowi władzy, Konstytucji RP i co – przede wszystkim – pozbawia obywateli i obywatelki realnej ochrony ich praw i wolności.
  2. Brak jakiejkolwiek publicznej debaty w sprawach fundamentalnych dla obywateli/obywatelek, w szczególności w sprawie reformy edukacji, reform ekonomicznych, reform socjalnych.
  3. Naruszanie wolności obywatelskich poprzez ograniczanie prawa do zgromadzeń publicznych oraz rozszerzenie ingerencji w życie prywatne obywateli/obywatelek w drodze nowelizacji ustawy o policji i innych ustaw „inwigilacyjnych”.
  4. Propagandowy charakter publicznej telewizji i informacji służących jednej partii oraz  pozbawienie mediów publicznych pluralistycznego charakteru.
  5. Brak jakiejkolwiek ochrony praw kobiet przy jednoczesnej instrumentalizacji roli kobiet w społeczeństwie (powrót do ról tradycyjnych wymuszany „polityką socjalną”).
  6. Zapowiedź wypowiedzenia Konwencji Rady Europy o Zapobieganiu i Zwalczaniu  Przemocy wobec Kobiet i Przemocy w Rodzinie.
  7. Odmowa wsparcia dla organizacji przeciwdziałających przemocy wobec kobiet oraz dyskryminacji  (m.in. Centrum Praw Kobiet, Stowarzyszenie BABA, Fundacja Autonomia).
  8. Utrata przez kobiety praw reprodukcyjnych (rezygnacja z finansowania projektów „in vitro”, rezygnacja z projektu „rodzić po ludzku”, przymus rodzenia niepełnosprawnych dzieci, brak szans na utrzymanie „kompromisu aborcyjnego” itp.).
  9. Fikcja urzędu Pełnomocnika ds. Równego Traktowania.

Wszystkie te działania niszczą standardy ustrojowe demokratycznego państwa prawa i godzą w prawa i wolności obywatelskie w szczególności w prawa i autonomię kobiet.

Kongres Kobiet