Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

#SolidarnośćNasząBronią

Dodano: 26 kwietnia 2018

Kongres Kobiet w pełni popiera postulaty protestujących w Sejmie rodzin i opiekunów niepełnosprawnych i solidaryzuje się z ich słusznymi roszczeniami. Kongres Kobiet od dawna zwracał uwagę na fatalną sytuację (materialną, zdrowotną, egzystencjalną) niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów. Żyją z głodowych „świadczeń opiekuńczych”, brak im środków na leczenie i na rehabilitację. Gdy dorosną nie są w stanie być niezależni, bo brakuje instytucji opiekuńczych lub wspierających ich pracę. Niepełnosprawni są dla władzy ciężarem, który nader chętnie składa się na barki kobiet (matek, opiekunek). Tymczasem – pamiętajmy – obecny rząd chce zmusić kobiety do rodzenia w każdym przypadku – liczba osób niepełnosprawnych może więc lawinowo wzrosnąć. Jakie życie ich czeka? Jakie życie czeka ich rodziny?

Domagamy się, razem z protestującymi, zwiększenia świadczeń opiekuńczych, rozbudowania sieci specjalistycznych ośrodków opieki dziennej i całodobowej, zwiększenia możliwości pracy dla dorosłych niepełnosprawnych, wspomaganego mieszkalnictwa, asystencji osobistej. Uważamy też od lat, że świadczenia opiekuńcze nie powinny ograniczać prawa opiekunów/opiekunek do podejmowania aktywności zarobkowej.

Każda władza powinna otaczać troską (materialną, medyczną, instytucjonalną) tych, którzy znajdują się w gorszym położeniu nie z własnej winy. Władza, która ma w nazwie „sprawiedliwość” powinna taką troskę traktować jako swój priorytet. Nie traktuje, więc trzeba ją do tego zmusić.

Kongres Kobiet

 

 

Wspierając osoby protestujące w Sejmie, bierzemy udział w demonstracjach na ich rzecz. W piątek 27 kwietnia o godz. 18.00 byłyśmy pod Sejmem. Jesteśmy tam w sobotę 5 maja o godz. 15.00, by być razem w Europejskim Dniu Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami     

#SolidarnośćNasząBronią  #RON

 


Kongres Kobiet od początku działa na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów/-ek. Domagając się dziś reakcji rządzących przypominamy nasz List Otwarty ws. Osób Niepełnosprawnych z 2014 roku.

 

Warszawa, 24.03.2014

 

LIST OTWARTY KONGRESU KOBIET WS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Kongres Kobiet popiera słuszny protest rodziców osób niepełnosprawnych. Ich sytuacja jest dramatyczna, a świadczenia, jakie otrzymują są skandalicznie niskie. Zaniechania kolejnych rządów w tej sferze to wielki skandal polskiej transformacji.


Kongres Kobiet od samego początku swego istnienia walczył o radykalne polepszenie sytuacji osób niepełnosprawnych i ich opiekunów i opiekunek. Wśród naszych postulatów były:
1.  Podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego.
2.  Uzawodowienie opieki nad osobą niepełnosprawną.
3. Elastyczny pobór świadczenia pielęgnacyjnego (czyli możliwość przepisania świadczenia pielęgnacyjnego z osoby opiekującej się na dziecko w przypadku, kiedy opiekun/ka ma możliwość podjęcia pracy zawodowej).
4.  Bezpośrednie finansowanie przez państwo kolonii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w stopniu znacznym wraz z osobistymi opiekunami.
5.  Utworzenie pomocy całodobowej dla osoby niepełnosprawnej w sytuacji choroby opiekuna lub opiekunki.
6.  Objęcie bezpłatną opieką psychologiczną rodziny od momentu narodzin osoby niepełnosprawnej.
7.  Tworzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych.
8.  Pełna refundacja lekarstw, środków higienicznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych i zależnych.
9.  Podwyższenie renty socjalnej, gdy dziecko ukończy 18 lat .
10. Stworzenie systemowej holistycznej opieki (psychologicznej, rehabilitacyjnej, medycznej i socjalnej) nad osobami niepełnosprawnymi.
11.  Zabezpieczenie osób niepełnosprawnych w razie śmierci osoby opiekującej się.

Uważamy, że postulaty trzeba jak najszybciej spełnić. Widzimy konieczność zarówno powołania specjalnej komisji najwyższego szczebla (Minister Zdrowia, Minister Pracy i Polityki Społecznej, szef NFZ, szef PFRON; służymy ekspertkami), jak i zagwarantowania, że istnieje wola polityczna po stronie rządu dla jak najszybszego wprowadzenia reform służących poprawie sytuacji osób niepełnosprawnych.


Jednocześnie wyrażamy niepokój z powodu upolitycznienia, a właściwie upartyjnienia strajku. Konstruktywny i konkluzywny może być tylko dialog.


 

W imieniu Rady Programowej Kongresu Kobiet:
Jadwiga Król, Magdalena Środa, Danuta Hübner, Małgorzata Fuszara, Teresa Kamińska, Barbara Labuda, Agnieszka Graff, Ewa Woydyłło-Osiatyńska, Agnieszka Grzybek, Dorota Warakomska