Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

PPP Partnerstwo Publiczno-Prywatne szansą rozwoju gospodarczego Polski

Dodano: 8 września 2014

Partnerstwo publiczno-prywatne to jedna z form finansowania społecznie użytecznych inwestycji publicznych. Zwielokrotnia nasze możliwości inwestycyjne.

Letnia Akademia Kongresu Kobiet 2014

Jest zastąpieniem wydatków państwa związanych z infrastrukturą, oświatą, zdrowiem, wydatkami prywatnego inwestora. Inwestor prywatny buduje gminie np. szkołę, szpital, więzienie, żłobek, a państwo w wieloletniej perspektywie gwarantuje mu "najem" tej nieruchomości - opłatę czynszową za prowadzenie tej konkretnej działalności. Zasada prosta i przejrzysta. Dlaczego tak rzadko wykorzystywana przez samorządy? Na to pytanie starali się odpowiedzieć uczestniczkom Letniej Akademii Kongresu Kobiet, przedstawiciele Kancelarii Prawnej Gessel.  

Partnerstwo publiczno-prywatne - PPP - jest formą długoterminowej współpracy sektora prywatnego i publicznego. Jego głównym celem powinno być dążenie do osiągnięcie obopólnych korzyści, a kluczową cechą jest ukierunkowanie tego modelu na realizację zarówno celów komercyjnych, jak i społecznych danego przedsięwzięcia. Jest jedną z metod realizacji zadań publicznych (robót budowlanych, usług, dostaw oraz innych świadczeń). 

PPP jest źródłem korzyści dla Partnera Prywatnego (np. zysk)  i Publicznego (np. wykonanie zadania - obowiązku ustawowego). Opiera się na podziale ryzyka: handlowym, rynkowym, eksploatacyjnym i finansowym oraz podziale odpowiedzialności.

Przedmiotem inwestycji PPP mogą być np.: budowa spalarni odpadów, usługi dostępu do internetu, budowa kotłowni miejskiej, termomodernizacja budynków oświatowych, budowa parkingów, budowa i modernizacja szpitali, przebudowa gminnej drogi, koncesja na dostawę wody i odbiór ścieków, mieszkania komunalne, budowa stadionów sportowych.

Letnia Akademia Kongresu Kobiet

Przykładowymi korzyściami wynikającymi z PPP dla inwestorów publicznych są:
- Możliwość połączenia PPP z środkami z UE (Projekty Hybrydowe)
- Dodatkowe źródło finansowania (Partner Prywatny/Bank)
- Wykorzystanie doświadczeń Partnera Prywatnego w zarządzaniu Projektem (lepsze efekty gospodarcze)
- Przeniesienie na Partnera Prywatnego obowiązków związanych z eksploatacją Projektu
- Możliwość osiągania dochodów z Projektu
- Mniejsze ryzyka opóźnień (Partner Prywatny pracuje na własny zysk)
- Właściwy podział ryzyka i obowiązków (każdy robi, co potrafi najlepiej)

Przykładowe źródła finansowania PPP:
Budżetowe
- Wynagrodzenie płatne w miesięcznych ratach oraz obniżenie podatków lokalnych z tytułu prowadzonej działalności na terenie gminy
- Finansowanie nakładów inwestycyjnych
- Zobowiązanie do wykupu określonej części biletów
- Opłata za dostępność 
- Świadczenia z NFZ

Pozabudżetowe
- Opłaty od docelowych użytkowników (np. bilety parkingowe)
- Opłaty za reklamy lub podnajem części powierzchni
- Opłata za koncesje ponoszona przez Partnera Prywatnego
- Zyski spółki celowej (SPV)

Przeszkody rozwoju PPP
- Brak doświadczeń samorządów i konieczność podjęcia dodatkowych wysiłków
- Brak wiedzy o wejściu w życie ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi (9 stycznia 2009 r.) oraz ustawy o PPP (19 grudnia 2007 r.)
- Skojarzenia z tzw. czwartym "P"
- Złe doświadczenia z dotychczasowych Projektów (selekcja nierentownych Projektów)
- Zamiar realizacji w PPP wyłącznie Projektów nieobciążających długu publicznego

Mimo tak licznych korzyści wynikających z PPP, jak pokazują statystyki, jest to forma finansowania inwestycji publicznych w Polsce sporadycznie wykorzystywana. Może warto zainteresować tą formą pozyskiwania środków nasze gminy i wykorzystać tą wiedzę w samorządowej kampanii wyborczej?

 

 

Letnią Akademię Kongresu Kobiet 2014 wsparli: