Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Poznań - działalność Pełnomocniczki ds. przeciwdziałania wykluczeniom

Dodano: 28 lipca 2017

Urząd Miasta Poznania, jako jedyny magistrat w Polsce, stworzył niepołączone z żadna inną funkcją w urzędzie stanowisko specjalistyczne ds. równego traktowania w Gabinecie Prezydenta, a funkcje tę w pełnym wymiarze godzin pełni wyłoniona w procedurze konkursowej dr Marta Mazurek, od lat zaangażowana społecznie w działania na rzecz równouprawnienia.

Działania pełnomocniczki przekładają się na efekty systemowe, takie jak na przykład uwzględnianie w umowach dotacyjnych zobowiązania do niedyskryminowania osób i grup w trakcie realizacji zadań finansowanych przez Miasto.

Poznań jest również jednym z pierwszych samorządów w kraju, który przyjął Kartę Różnorodności, podpisaną przez prezydenta Jacka Jaśkowiaka w listopadzie ubiegłego roku. Karta Różnorodności, która podkreśla dbałość organizacji o takie wartości jak poszanowanie różnorodności wszystkich pracownic i pracowników oraz zobowiązanie do przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji ze względu m.in. na płeć, wiek, stopień sprawności, pochodzenie narodowe i etniczne, kolor skóry, orientację seksualną i światopogląd. Przyjęcie tego narzędzia zarządzania różnorodnością zespołu jest bardzo ważnym krokiem nie tylko ze względu na dążenie do tworzenia coraz bardziej przyjaznej atmosfery w miejscu pracy, ale również dlatego, że urząd pracuje przede wszystkim dla mieszkańców i mieszkanek miasta i wobec ich różnorodnych potrzeb powinien pozostawać otwarty. Karta mobilizuje organizację do wypracowania polityki równościowej oraz monitorowania efektów jej wdrażania. Jako ambasador Karty Różnorodności Urząd Miasta Poznania daje dobry przykład i stanowi inspirację dla miejskich spółek i instytucji do przyjmowania i wdrażania takiego rozwiązania.  

Pełnomocniczka jest współinicjatorką Sieci dla Równości – zapoczątkowanej przez Słupsk i Poznań platformy poświęconej wypracowywania systemowych rozwiązań równościowych – złożonej z  przedstawicielek i przedstawicieli samorządów w Polsce, które chcą budować polityki samorządowe w oparciu o zasady promowane przez Kartę Różnorodności oraz Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

Realizując politykę miasta w zakresie równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji, pełnomocniczka zorganizowała w Poznaniu Okrągły Stół Kobiet, który służy budowaniu kontaktów i współpracy różnym grupom, organizacjom i osobom działającym na rzecz wsparcia kobiet w Poznaniu. To między innymi dzięki stworzeniu takiej sieci możliwy jest IX Ogólnopolski Kongres Kobiet właśnie w Poznaniu, którego mieszkanki zaangażowały się zarówno w stworzenie merytorycznego programu jak i wsparcie organizacyjne tego wielkiego przedsięwzięcia na rzecz wszystkich kobiet.  

Działania pełnomocniczki obejmują również wsparcie dla grup narażonych na dyskryminację ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, a przykładem takiego działania jest udzielone wsparcie w zorganizowaniu przez Grupę Stonewall  konferencji pt. „Dziecko zagrożone homofobią. Homoseksualność w rodzinie a polityka społeczna miasta”, która odbyła się w Urzędzie Miasta Poznania.

Kolejnym przykładem wdrażania dobrej praktyki przeciwdziałania wykluczeniom jest koordynowanie przez pełnomocniczkę wsparcia ze strony Miasta i instytucji, kierowanego pod adresem społeczności romskiej pochodzenia rumuńskiego w Poznaniu. Poznań jako jedno z trzech miast (obok Wrocławia i Gdańska) wypracowuje stopniowo politykę Miasta wobec migrantów dotkniętych wykluczeniem systemowym.

 

Marta Mazurek - jest z wykształcenia anglistką, ma stopień doktora w dziedzinie literaturoznawstwa amerykańskiego. Jest badaczką i nauczycielką akademicką w Instytucie Językoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członkinią Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości, UAM. Prowadzi zajęcia seminaryjne na temat literatury czarnych Amerykanek. Podziwia pisarkę Alice Walker. Jest certyfikowaną tłumaczką w zakresie tłumaczenia konferencyjnego i pisemnego.

Współpracowała z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz przeciwdziałania wykluczeniom i na rzecz równouprawnienia. Koordynowała projekty badawcze i edukacyjne na rzecz równego traktowania oraz kierowała zespołem kadry dydaktycznej. Jest członkinią Kongresu Kobiet. Uczestniczy w organizowanych w mieście akcjach społecznych, mających na celu zwrócenie uwagi na przemoc i wykluczenia. Jest autorką prac dotyczących krytyki literackiej i zjawiska dyskryminacji.