Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Postulaty VII Kongresu Kobiet

Dodano: 22 września 2015

VII Kongres Kobiet – w czasie obrad plenarnych i w centrach tematycznych – wysunął wiele postulatów niezbędnych do tego, by Polska stała się społeczeństwem bardziej egalitarnym. Wszystkie postulaty prowadzą do pełniejszej realizacji artykułu 33 Konstytucji RP, który brzmi następująco:

 

 1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym.
 2.  Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagrodzenia za pracę jednakowej watości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznej i odznaczeń.

 

OTO NASZE POSTULATY:

W zakresie polityki społecznej:

 1. Kongres Kobiet domaga się wdrożenia długofalowej polityki rodzinnej uwzględniającej różne modele rodziny i rodzicielstwa, konsultowania projektów zmian w tej polityce ze stroną społeczną i monitorowania efektów podejmowanych działań. A także: promowania aktywnego ojcostwa poprzez wydłużenie urlopów ojcowskich do dwóch miesięcy i wydzielenia z urlopu rodzicielskiego dwóch miesięcy do wykorzystania wyłącznie przez ojców.
 2. Kongres Kobiet domaga się radykalnego zwiększenia ściągalności alimentów (m.in. przez zmianę treści paragr. 209 Kodeksu Karnego) i podniesienie progu dochodowego, uprawniającego do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego  do poziomu pracy minimalnej na jedną osobę w rodzinie.
 3. Domagamy się wszechstronnej i rzetelnej pomocy dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów, w tym elastycznego poboru świadczenia pielęgnacyjnego (możliwość przepisania świadczenia z opiekuna na dziecko, gdy opiekun ma możliwość podjęcia pracy zarobkowej).
 4. Domagamy się uznania wartości bezpłatnej pracy kobiet w sferze domowej (prace opiekuńcze) – chcemy zrównania ich uprawnień i świadczeń z tymi, jakie przysługują w sferze płatnej pracy zawodowej. Dotyczy to również wykonywania funkcji reprezentacyjnych przez kobiety – żony polityków, (np. pensja dla żony Prezydenta czy ambasadora, jak również męża pani ambasador czy pani Prezydent).
 5. Domagamy się radykalnego zwiększenia liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach, finansowanych z budżetu państwa.
 6. Domagamy się stworzenia Krajowego programu ds. przestrzegania praw dziecka w kontekście rodziny i państwa.

 

W zakresie polityki edukacyjnej:

 1. Domagamy się wprowadzenia do szkół etyki oraz edukacji obywatelskiej. Powinny to być przedmioty praktyczne, które kształcą postawy obywatelskie, odpowiedzialne zaangażowanie polityczne, cnoty tolerancji i szacunku dla innych oraz umiejętności niezbędne do brania udziału w debacie politycznej.
 2. W celu uniknięcia seksualizacji dzieci (m.in. przez internet i kulturę masową) domagamy się wprowadzenia nowoczesnej edukacji seksualnej. 
 3. Domagamy się promocji i poprawy wizerunku szkolnictwa zawodowego, które jest podstawą rozwoju nowoczesnej gospodarki. Sprawnie działający system edukacji zawodowej przyciągnie inwestorów, zmniejszy liczbę bezrobotnych wśród młodzieży, obniży ceny usług. 
 4. Domagamy się wprowadzenia w szkołach powszechnej edukacji ekologicznej dla zrównoważonego rozwoju, a także obowiązkowego nauczania zasad i metod rolnictwa ekologicznego w szkołach i na uczelniach rolniczych.
 5. Domagamy się zaprzestania finansowania lekcji religii w szkołach publicznych ze środków publicznych (Na Kongresie zebrano 1500 podpisów pod petycją „Świecka szkoła“)

 

W zakresie polityki równościowej:

 1. Domagamy się wprowadzenia „suwaka“ (naprzemiennego umieszczania kobiet i mężczyzn na listach wyborczych). Kwoty na listach wyborczych nie wystarczą dla zapewnienia kobietom równych możliwości w aktywnym uczestniczeniu w życiu politycznym.
 2. Domagamy się monitorowania i eliminowania luki płacowej między kobietami i mężczyznami. Należy nam się równa płaca za pracę tej samej wartości!
 3. Zauważając uporczywie utrzymującą się nierówność płci w mediach, domagamy się ustawowego zagwarantowania obecności kobiet w roli ekspertek i komentatorek wydarzeń krajowych i zagranicznych w informacyjnych i publicystycznych audycjach radiowych i telewizyjnych – żądamy zapisania w ustawie o radiofonii i telewizji minimalnej kwoty 40 proc. dla każdej z płci. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji mogłaby w szczególnych wypadkach wyrażać zgodę na zmniejszenie tej kwoty i/lub na trzyletni okres przejściowy w dochodzeniu do niej.
 4. Domagamy się uchwalenia ustawy o związkach partnerskich również dla par homoseksualnych, a także podjęcia innych działań mających na celu ograniczenie zachowań i postaw homofobicznych. Wyrażamy rozczarowanie i oburzenie, że wbrew obietnicom wyborczym m.in. Platformy Obywatelskiej ustawa o związkach nie została uchwalona.
 5. Domagamy się wprowadzenia kwot w biznesie jako elementu przejrzystych mechanizmów awansu w firmach – w pierwszej kolejności w Spółkach Skarbu Państwa.
 6. Domagamy się wprowadzenia perspektywy kobiet do strategii rozwoju regionów/województw, w tym rozwoju obszarów wiejskich w kontekście finansowania z funduszy UE (w tym PROW).
 7. Domagamy się wykorzystania potencjału kobiet w branży technologicznej i systemowego wsparcia dla kobiet o ambicjach technologicznych – edukacja, mentoring, praca.

 

W zakresie polityki zdrowotnej:

 1. Domagamy się zniesienia dyskryminacji w dostępie do leczenia niepłodności metodą in vitro i inseminacji (procedury powinny być dostępne dla wszystkich kobiet, pragnących zostać matkami!).
 2. Kongres Kobiet widzi palącą potrzebę nowej racjonalnej metodologii i finansowania świadczeń onkologicznych (chodzi o diagnostykę i leczenie). Domagamy się dostępności do nowoczesnych metod leczenia onkologicznego na poziomie europejskim i usprawnienia systemu rejestracji na leczenie.
 3. Domagamy się likwidacji pakietu onkologicznego.
 4. Domagamy się realizacji praw reprodukcyjnych, które są ważną częścią praw człowieka. Postulujemy o swobodny dostęp do nowoczesnej antykoncepcji  oraz  bezpiecznej, legalnej aborcji. Żądamy rzetelnej realizacji obecnego prawa oraz prawidłowego monitorowania i reagowania na jego nadużycia.
 5. Kongres Kobiet popiera słuszne protesty pielęgniarek i położnych. Domagamy się radykalnego zwiększenia ich zarobków i poprawy warunków pracy.
 6. Postulujemy otoczenie wszelką opieką profilaktyczną populacji młodych kobiet w Polsce (30-45 lat).

 

W zakresie polityki finansowej:

 1. Domagamy się wprowadzenia przez instytucje rządowe i samorządowe budżetu wrażliwego na płeć (tzw. budżet genderowy). To budżet, który będzie brał pod uwagę potrzeby i problemy kobiet i dziewcząt – w którym podział środków będzie odzwierciedlać potrzeby w tym zakresie.

 

W zakresie polityki spraw wewnętrznych:

    1. Domagamy się równego traktowania i równych szans w karierze i awansach na wyższe stanowiska w formacjach służb mundurowych.

 

Lista postulatów jest otwarta. Osoby kandydujące na posłów i posłanki mogą włączyć je do swoich programów i haseł wyborczych.

Prosimy o propagowanie poniższych postulatów,

Prosimy o wykorzystanie ich treści w pytaniach zadawanych kandydatom i kandydatkom do sejmy RP na spotkaniach wyborczych.

To konstytucyjny test wrażliwości na równość.