Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

POSTULATY VI Kongresu Kobiet

Dodano: 11 maja 2014

 

 

POSTULATY VI KONGRESU KOBIET

 

1. Wprowadzenie suwaka (naprzemiennego umieszczania kobiet i mężczyzn na listach wyborczych).

2. Szybka ratyfikacja Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz – wprowadzenie w życie jej zaleceń.

3. Monitorowanie i eliminowanie luki płacowej między kobietami i mężczyznami. Równa płaca za pracę tej samej wartości!

4. Zwiększenie ściągalności alimentów (poprzez wysokie grzywny lub wyroki bez zawieszenia). W Polsce 1/3 dzieci wychowuje się w rodzinach niepełnych, państwo się nimi nie interesuje, a ściągalność alimentów wynosi 12 proc. (w Europie ok. 80 proc.).

5. Uchwalenie ustawy o związkach partnerskich, a także wprowadzenie obowiązkowych urlopów rodzicielskich dla ojców.

6. Ratyfikacja europejskiej Karty Praw Podstawowych i zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej.

7. Zorganizowanie okrągłego stołu poświęconego spójnej i skutecznej polityce poświęconej osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom z udziałem reprezentantek Kongresu Kobiet.

8. Przywrócenie kobietom praw do kontrolowania własnej rozrodczości w tym prawa do edukacji seksualnej dla wszystkich od szkoły podstawowej (bo tylko wiedza może chronić przed pedofilią).

9. Wspieranie zielonych miejsc pracy dla kobiet oraz demokratycznych sposobów kształtowania polityki energetycznej na wszystkich szczeblach (krajowym i lokalnym).

10. Pełne wdrożenie unijnej Dyrektywy o prawach pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej.