Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Panelistki i paneliści Sesji na VIII Kongresie Kobiet

Dodano: 10 maja 2016

 

BIOGRAMY PANELISTEK I PANELISTÓW

SESJA 1. POLSKA EUROPA ŚWIAT

___________________________________________________________________

VIII KONGRES KOBIET: 13 MAJA | SESJA 1 POLSKA EUROPA ŚWIAT | opieka: HENRYKA BOCHNIARZ|  udział:  DANUTA HUEBNER, KATARZYNA DUCZKOWSKA-MAŁYSZ, MAŁGORZATA FUSZARA, ANNA KARASZEWSKA, MONIKA PŁATEK, MAŁGORZATA STARCZEWSKA-KRZYSZTOSZEK, MAGDALENA ŚRODA

___________________________________________________________________

 

HENRYKA BOCHNIARZ

Ekonomistka, liderka środowiska przedsiębiorców, orędowniczka zwiększenia roli kobiet w życiu publicznym i biznesie. Była ministra przemysłu i handlu w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego, współtwórczyni przemian okresu transformacji ustrojowej. W 1999 roku utworzyła Konfederację Lewiatan, która dziś jest jedną z czołowych organizacji reprezentujących przedsiębiorców w Polsce. Pełni funkcję wiceprezydentki BUSINESSEUROPE, głównej organizacji pracodawców w UE. Zasiada w radach nadzorczych TP SA, Unicredit i FCA Poland SA. Przewodniczy Polsko-Japońskiemu Komitetowi Gospodarczemu. Była wiceprzewodniczącą Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, odegrała istotną rolę w dialogu pomiędzy rządem, pracodawcami a związkami zawodowymi. W latach 2006-2014 prezeska Boeinga na Europę Środkową i Wschodnią.

Aktywnie działa na forach międzynarodowych. Należy do paneuropejskiego think-tanku European Council on Foreign Relations. Z okazji polskiej Prezydencji w Radzie UE zainicjowała Europejskie Forum Nowych Idei w Sopocie, coroczny międzynarodowy kongres środowiska biznesu, ekonomistów i przedstawicieli świata polityki, który służy wypracowywaniu pomysłów na rozwiązanie najbardziej fundamentalnych problemów Europy. Jest autorką wielu publikacji z zakresu makro- i mikroekonomii oraz artykułów prasowych dotyczących aktualnych problemów społeczno-gospodarczych. Jest współtwórczynią Kongresu Kobiet i ustawy parytetowej.

W Gabinecie Cieni Kongresu Kobiet jest wicepremierką, Ministrą Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności.

 

DANUTA HÜBNER

pierwsza w historii polska Komisarz Europejska, wybitna polska ekonomistka i znawczyni polityki gospodarczej. Odegrała wielką rolę w procesie rozszerzania Unii Europejskiej. Od lipca 2009 roku profesor Hübner jest posłanką w Parlamencie Europejskim i Przewodniczącą Komisji Rozwoju Regionalnego, członkinią Komisji ds. Gospodarczych i Monetarnych a także członkinią delegacji Parlamentu Europejskiego ds. stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. W maju 2004 roku Profesor Hübner została członkinią Komisji Europejskiej Romano Prodiego, a w listopadzie 2004 roku powierzono jej stanowisko Komisarza ds. Polityki Regionalnej. Od 1993 roku zaangażowana w pracę polskiego rządu. Jako Szefowa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej odpowiadała za przygotowanie Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. Była Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, następnie Szefową Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 1998-2001, jako zastępczyni, a następnie Sekretarz Wykonawcza w randze Zastępcy Sekretarza Generalnego ONZ kierowała Europejską Komisją Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie. Studiowała w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, (obecnie Szkole Głównej Handlowej), gdzie obroniła tytuł magistra ekonomii (1971) i doktora nauk ekonomicznych (1974), a w 1981 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego. W 1992 roku otrzymała z rąk Prezydenta RP - tytuł profesora nauk ekonomicznych. W latach 1988-1990 profesor Hübner była na Stypendium Fulbrighta w University of California, Berkeley, USA. Jest doktorem honoris causa pięciu europejskich uniwersytetów.

W Gabinecie Cieni Kongresu Kobiet jest Premierką.

 

 

KATARZYNA DUCZKOWSKA-MAŁYSZ

polska ekonomistka, profesora, wykładowczyni akademicka, wiceministra rolnictwa. Po ukończeniu studiów uzyskiwała kolejne stopnie naukowe, w 2002 otrzymała tytuł profesora nauk ekonomicznych. Zawodowo związana ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Kierowała na tej uczelni Katedrą Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wykładała również m.in. w PWSZ w Płocku i w szkole wyższej ALMAMER. Specjalizuje się w zakresie polityki regionalnej, rozwoju obszarów wiejskich i zarządzaniu projektami Unii Europejskiej. W latach 1994–1997 była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Później wchodziła w skład zespołów doradczych ds. rolnictwa powoływanych w Kancelarii Prezydenta za kadencji Aleksandra Kwaśniewskiego. Zaangażowała się w działalność ruchu społecznego Kongres Kobiet, została członkinią rady programowej powołanego na jego bazie stowarzyszenia. W 2005, za wybitne zasługi w działalności publicznej, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej, została odznaczona przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

W Gabinecie Cieni Kongresu Kobiet jest Ministrą Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

PROF. MAŁGORZATA FUSZARA

socjolożka, prawniczka, współtwórczyni Gender Studies przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego i dyrektorka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych. Ekspertka Rady Europy ds. wprowadzania równości płci do głównego nurtu działań politycznych i społecznych. Jedna z liderek Kongresu Kobiet. Autorka wielu artykułów poświęconych udziałowi kobiet w polityce. Autorka książki Kobiety w polityce (Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006), pod jej redakcją ukazały się m.in.: Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce (Wydawnictwo Trio, Warszawa 2008), Kobiety, wybory, polityka (Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013). W ostatnich latach pełniła urząd Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania.

W Gabinecie Cieni Kongresu Kobiet jest Ministrą ds. Równości Płci i Przeciwdziałania Dyskryminacji.

 

ANNA KARASZEWSKA

absolwentka wydziału socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorantka PAN w dziedzinie publicznej i politycznej promocji kobiet. Swoją karierę zawodową rozpoczęła we wczesnym stadium przemian systemowych i gospodarczych w Polsce, angażując się w wiele przedsięwzięć, współpracując zarówno z sektorem prywatnym jak i pozarządowym.

Przed rozpoczęciem pracy w firmie Ingeus, Anna Karaszewska była zastępczynią dyrektora generalnego i dyrektorką ds. rozwoju strategicznego w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan - jednej z najważniejszych polskich organizacji pracodawców działającej na rzecz tworzenia korzystnych warunków rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości w Polsce. Była odpowiedzialna przede wszystkim za rozwój i wdrażanie strategii Lewiatana, budowę kontaktów z lokalnym środowiskiem biznesu oraz reprezentowanie polskich przedsiębiorstw wobec instytucji UE (była odpowiedzialna za działania Lewiatana w Brukseli). Była członkinią Executive Committee BusinessEurope (Konfederacji Europejskiego Biznesu, d. UNICE), najbardziej wpływowej europejskiej organizacji lobbingowej skupiającej najważniejsze organizacje pracodawców w państwach europejskich. W 2005 r., za swój wkład w rozwój polskiej przedsiębiorczości, Anna Karaszewska została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP, Aleksandra Kwaśniewskiego.

W Gabinecie Cieni Kongresu Kobiet jest Ministrą Pracy.

 

 

MONIKA PŁATEK

Profesorka UW, wykłada na Wydziale Prawa i Administracji. Jest kierowniczką Zakładu Kryminologii w Instytucie Prawa Karnego WPiA UW. Prowadzi zajęcia na Gender Studies w Polskiej Akademii Nauk. Jest członkinią Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej.

W 1976 ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Na tej samej uczelni uzyskiwała kolejne stopnie naukowe: w 1992 w oparciu o rozprawę pt. Przyczyny niepowodzenia okresu próby przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu stopień doktora nauk prawnych ze specjalnością w zakresie kryminologii i prawa karnego wykonawczego, a w 2008 na podstawie dorobku naukowego i pracy pt. Systemy penitencjarne państw skandynawskich na tle polityki kryminalnej, karnej i penitencjarnej stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w tej samej specjalności. W 1978 po ukończeniu aplikacji przy Sądzie Wojewódzkim w Warszawie zdała egzamin sędziowski. Od 1976 pracuje w Zakładzie Kryminologii w Instytucie Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UW. W 2008 uzyskała nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego UW. W latach 1997–2000 pełniła funkcję zastępczyni dyrektora Instytutu Prawa Karnego. Odbywała staże naukowe i studia postdoktoranckie, m.in. na Uniwersytecie w Oslo (1984), jako visiting professor wykładała na uczelniach w Danii, Litwie i Stanach Zjednoczonych. Otrzymywała stypendia naukowe: Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht (1992), Fundacji Fulbrighta (1992–1993), Maison des sciences de l’homme (1995), Jean-Monnet (1997). Jej działalność naukowa i społeczno-polityczna koncentruje się na takich dziedzinach jak prawo karne wykonawcze, prawa człowieka w tym prawa kobiet, penitencjarystyka, kryminologia, wiktymologia, penologia, psychologia społeczna, gender studies, mediacja, sprawiedliwość naprawcza i socjologia prawa.

Jest założycielką i długoletnią prezeską Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej.

W Gabinecie Cieni Kongresu Kobiet jest Ministrą Sprawiediwości.

 

MAGDALENA ŚRODA

profesorka UW. dr hab., pracuje w Zakładzie Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się historią idei etycznych, etyka stosowaną, filozofia polityczną i problematyką gender. Jest autorką wielu publikacji z zakresu filozofii politycznej i moralnej oraz  książek m.in: „Idea godności w historii i etyce” (1993), „Indywidualizm i jego krytycy. Współczesne spory między liberałami, komunitarianami i feministkami na temat podmiotu, wspólnoty i płci” (2003), „Kobiety i władza” (2009), „Etyka dla myślących” (2010), „Mała książeczka o tolerancji” (2010). Jest redaktorką ETYKI oraz Rady Naukowej PRZEGLĄDU FILOZOFICZNEGO; Jest członkinią Europejskiego Instytutu Równości Gender w Wilnie. Jest również założycielką i kierowniczką Podyplomowych Studiów Etyki i Filozofii (UW); członkinią Komitetu Etyki Polskiej Akademii Nauk; członkinią Rady Instytutu Spraw Publicznych, członkinią Rady Societas/Communitas. W rządzie M. Belki pełniła funkcję ministra Pełnomocnika Rządu ds. Równego statusu Kobiet i Mężczyzn. Zajmuje się działalnością publicystyczną, jest felietonistką „Gazety Wyborczej” i tygodnika „Wprost”.

W Gabinecie Cieni Kongresu Kobiet jest Ministrą Edukacji, Nauki i Sportu.

 

 

MAŁGORZATA STARCZEWSKA KRZYSZTOSZEK

doktor nauk ekonomicznych, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan, wykładowczyni na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

W Gabinecie Cieni Kongresu Kobiet jest Ministrą Skarbu.

 

 

 

 

 

SESJA 2. ALERT DLA WOLNOŚCI

__________________________________________________________________

VIII KONGRES KOBIET: 13 MAJA| SESJA 2. ALERT DLA WOLNOŚCI| moderatorka: PAULINA MŁYNARSKA |  udział: EWA DĄBROWSKA-SZULC, KRYSTYNA KACPURA, WANDA NOWICKA, KAZIMIERA SZCZUKA, DZIEWUCHY DZIEWUCHOM

___________________________________________________________________

 

 PAULINA MŁYNARSKA

Autorka bestselerowej książki "Jeszcze czego!". W Onet prowadzi program „ Lustro”. W radiu Kolor audycję #kochaniekocha. W Grazii publikuje felietony i wywiady, w miesięczniku Sens debaty psychologiczne, a w Kościelisku, gdzie stale mieszka – pisze książki i organizuje warsztaty rozwojowe „ Miejsce Mocy” . Opublikowała książki: ” Twoje życie, Twój głos”,”Zakopane odkopane, lekko gorsząca opowieść góralsko-ceperska” , ” Kalendarzyk niemałżeński” ,” Kochaj i rozmawiaj”, „ Zakopane, nie ma przebacz” i „ Na błędach! Poradnik-odradnik” i ostatnio „ Jeszcze czego!” . Jest dziennikarką, producentką, pisarką i feministką, podróżniczką, narciarką i łobuzem. Ale też mamą dorosłej córki. 

 

WANDA NOWICKA          

wicemarszałkini Sejmu RP VII kadencji, z wykształcenia jest filolożką klasyczną. Pracowała jako nauczycielka łaciny i angielskiego w warszawskich liceach. Działaczka ruchów kobiecych, feministka i obrończyni praw człowieka. Wanda Nowicka współzakładała Stowarzyszenie na rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo "Neutrum", współtworzyła Federację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, którą prowadziła do 2011 r.. Była ekspertką Światowej Organizacji Zdrowia. W latach 1998 - 2002 była, z rekomendacji PPS, radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Jest laureatką wielu nagród, m.in. w 1994 r. polskiej edycji konkursu Kobieta Europy. W 2000 r. została laureatką Tęczowego Lauru. W 2008 r. odebrała nagrodę Uniwersytetu na Wygnaniu (University-In-Exile Award) od nowojorskiej New School for Social Research. Wykłada w szkole Gender Mainstreamingu w PAN. Jest autorką wielu artykułów, publikacji i raportów.

 

 

KAZIMIERA SZCZUKA

Historyczka, krytyczka literatury. Wychowanka prof. Marii Janion. Wykładowczyni Gender Studies Instytutu Badań Literackich PAN i wydziału reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie. Prowadziła seminarium literackie w Wielokulturowym Liceum Humanistycznym im. Jacka Kuronia. Współzałożycielka Porozumienia Kobiet 8 Marca, współtwórczyni pierwszych warszawskich Manif. Członkini założycielka partii Zieloni 2001. Obecnie związana z Krytyką Polityczną i Feminoteką. Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet.

 

 

 

 

KRYSTYNA KACPURA

absolwentka  Uniwersytetu Warszawskiego i podyplomowych  studiów w Instytucie Spraw Zagranicznych. Od  ponad 20 lat związana z Federacją na Rzecz Kobiet, obecnie jej dyrektorka. Członkini  Europejskiego Towarzystwa Antykoncepcji. Autorka i współautorka artykułów i publikacji na temat praw i zdrowia reprodukcyjnego. W poprzednich Kongresach Kobiet uczestniczyła jako moderatorka panelu i  panelistka. 

 

 

 

SESJA 3. KULTURA, WOLNOŚĆ, POLITYKA

___________________________________________________________________

VIII KONGRES KOBIET: 13 MAJA| SESJA 3. JAKIEJ KULTURY POTRZEBUJEMY? CZEGO POTRZEBUJE KULTURA? | moderatorka: KATARZYNA JANOWSKA|  udział: AGNIESZKA GLIŃSKA, AGNIESZKA HOLLAND, MAŁGORZATA OMILANOWSKA, KRYSTYNA JANDA, OLGA TOKARCZUK

___________________________________________________________________

 

KATARZYNA JANOWSKA

dziennikarka prasowa i telewizyjna. Współautorka serii rozmów telewizyjnych „Rozmowy na koniec wieku” i :Rozmowy na nowy wiek”.  W latach 2010 – 2011 redaktorka naczelna „Przekroju”, w latach 2011 – 2015 dyrektorka kanału TVP Kultura. Autorka i współprowadząca program „Hala odlotów” emitowany do grudnia 2015 roku w TVP Kultura, nagrodzony nagrodą Grand Press. Od kwietnia 2016 roku redaktorka naczelna działu kultura w Onet RAS –Polska. Współautorka wywiadu rzeki z prof. Barbarą Skargą Innego końca świata nie będzie.

 

AGNIESZKA GLIŃSKA

polska reżyserka spektakli teatralnych i telewizyjnych oraz aktorka.

Znaki szczególne: ambitny, oparty na wielkiej literaturze teatr psychologiczny. Obok Czechowa i Dostojewskiego jej ulubionymi autorami są: Szekspir, Gombrowicz, Hrabal, van Horvath i Masłowska.

Ukończyła Wydział Aktorski i Reżyserii Dramatu warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Jej dwa pierwsze samodzielne przedstawienia to Arlekinada na scenie Teatru w Opolu oraz Niebo-Piekło Prospera Merimée w Starym Teatrze w Krakowie.

 

AGNIESZKA HOLLAND

Reżyserka filmowa i teatralna, także scenarzystka filmowa i aktorka. Pierwsze kroki stawiała u boku Krzysztofa Zanussiego przy "Iluminacji". Zanim wyreżyserowała własny film pracowała jako scenarzystka przy filmach A. Wajdy, J. Bogajewicza, A. Zajączkowskiego. Jej obrazy zdobywały wiele nagród na prestiżowych festiwalach m.in. w Cannes, Berlinie, czy Montrealu. Jej filmy telewizyjne i kinowe były wielokrotnie nagradzane na festiwalach międzynarodowych. Trzykrotnie nominowana do Oscara – w 1985 w kategorii najlepszy film obcojęzyczny za Gorzkie żniwa, w 1991 w kategorii najlepszy scenariusz adaptowany za Europa, Europa, w 2011 ponownie w kategorii najlepszy film obcojęzyczny za W ciemności. W 1998 r. na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi odsłonięto jej gwiazdę w Alei Gwiazd. W 2001 roku postanowieniem Prezydenta RP została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy twórczej. W 2008 została europejską ambasadorką Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego. W 2008 otrzymała Superwiktora oraz Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". W 2011 została odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Od stycznia 2014 jest przewodniczącą zarządu Europejskiej Akademii Filmowej w Berlinie.

Mieszka i pracuje na Zachodzie. Oprócz robienia filmów zajmuje się tłumaczeniem literatury czeskiej na język polski. Do jej największych osiągnięć w tej dziedzinie należy przełożenie "Nieznośnej lekkości bytu" M. Kundery.

Prywatnie mama Kasi.

 

MAŁGORZATA OMILANOWSKA

Polska historyczka sztuki, profesora nauk humanistycznych. Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim, kształciła się także na Wydziale Architektury Uniwersytetu Technicznego w Berlinie. Habilitowała się w 2005 w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Uzyskiwała stypendia zagraniczne m.in. przyznane przez British Academy. Od 1985 zawodowo związana z Instytutem Sztuki PAN, gdzie była m.in. wicedyrektorką (1999–2007) i redaktorką naczelną Słownika Architektów Polskich. Została też wykładowcą Uniwersytetu Gdańskiego, od 2006 na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W 2008 objęła funkcję dyrektorki Instytutu Historii Sztuki UG. Jest członkinią rad naukowych m.in. Instytutu Herdera w Marburgu, a także Komitetu Nauk o Sztuce PAN. W 2008 została prezeską stowarzyszenia Patria Polonorum. W 2013 otrzymała tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. W 2012 objęła stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a od 2014 do 2015 powołana na urząd ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Następnie została przez radę powierniczą wybrana na nową dyrektorkę Zamku Królewskiego w Warszawie. Nowy minister kultury odmówił jednak powołania jej na to stanowisko, motywując to względami politycznymi. W 2014 odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Republiki Włoskiej.

 

KRYSTYNA JANDA

Aktorka filmowa i teatralna, reżyserka, prozaiczka i felietonistka, piosenkarka; dyrektorka artystyczna Teatru Polonia w Warszawie.

Zadebiutowała na deskach Teatru Ateneum w inscenizacji Ślubów panieńskich Aleksandra Fredry. Na ekranie po raz pierwszy pojawiła się w Szkicu do sześciu części. W filmie fabularnym pierwszy raz zagrała u Andrzeja Wajdy (Człowiek z marmuru). Rolą tą zwróciła na siebie uwagę zarówno krytyków jak i publiczności. Grywa najczęściej postacie kobiet silnych i zdecydowanych o bogatym życiu zewnętrznym. Ma na swoim koncie wiele kreacji, które na stałe zapadły w pamięci widzów: Człowiek z żelaza, Przesłuchanie, Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową, czy Kochankowie mojej mamy.

Jest laureatką wielu nagród przyznawanych w Polsce, jak i na świecie. Za rolę w filmie Przesłuchanie otrzymała Złotą Palmę na festiwalu w Cannes, a za rolę w filmie Zwolnieni z życia Waldemara Krzystka – Srebrną Muszlę w San Sebastian. Za rolę w filmie Laputa knerii została nagrodzona na festiwalu w Montrealu. W 2006 roku otrzymała nagrodę Medaille Charlemagne pour des Medias Européens (Medal Karola Wielkiego Europejska nagroda mediów) za wybitny dorobek aktorski, zaangażowanie w europejskie porozumienie między Wschodem i Zachodem oraz walkę o równouprawnienie kobiet. W tym samym roku za rolę Tonki Babić w spektaklu Ucho, gardło, nóż (w jej własnej reżyserii) została nagrodzona prestiżowym Feliksem Warszawskim.

W 2005 roku jako jedna z pierwszych stworzyła własny, prywatny teatr w Warszawie, Teatr Polonia. Jest również fundatorką i Prezesem Zarządu Fundacji Krystyny Jandy na rzecz Kultury. W 2010 roku Fundacja Krystyny Jandy na rzecz Kultury świętowała otwarcie nowej sceny nazwanej Och-teatr. Zasiada w Radzie Nadzorczej Fundacji Okularnicy.

Prywatnie jest matką trójki dzieci: Marii Seweryn, Adama i Jędrzeja Kłosińskich. Mieszka w podwarszawskim Milanówku.

 

OLGA TOKARCZUK

polska psycholożka, pisarka, eseistka, autorka scenariuszy, poetka, dwukrotna laureatka Nagrody Literackiej „Nike” (2008, 2015).

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie studiów jako wolontariuszka opiekowała się osobami chorymi psychicznie. Po studiach pracowała jako psychoterapeutka w poradni zdrowia psychicznego w Wałbrzychu. Mieszka obecnie w Krajanowie koło Nowej Rudy, w Sudetach; pejzaż i kultura tych okolic przewija się w kilku jej utworach. Prowadzi warsztaty prozatorskie w Studium Literacko-Artystycznym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Była współorganizatorką Festiwalu Opowiadania, podczas którego autorzy krótkich form literackich z Polski i zagranicy prezentują swoje utwory. Od 2008 prowadzi zajęcia z twórczego pisarstwa na Uniwersytecie Opolskim. Była członkinią Zielonych 2004 oraz redakcji „Krytyki Politycznej”. Uhonorowana nagrodami, m.in. nagrodą Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, Nagrodą Fundacji im. Kościelskich (1997), Paszportem Polityki oraz sześcioma nominacjami do Nagrody Literackiej „Nike”, pięciokrotna laureatka Czytelników „Nike”. W 2008 nagrodzona po raz pierwszy tą nagrodą przez jury. W 2013 otrzymała międzynarodową nagrodę Vilenica, przyznawaną pisarzom z Europy Środkowej. W 2015 ponownie otrzymała Nagrodę Literacką „Nike” za "Księgi Jakubowe".

 

 

 

SESJA 4. UWOLNIJ SIEBIE, UWOLNIJ MOC

___________________________________________________________________

VIII KONGRES KOBIET: DZIEŃ DRUGI – 14 MAJA| SESJA 4. UWOLNIJ SIEBIE, UWOLNIJ MOC | moderatorka: DOROTA WARAKOMSKA|  udział: ANNA JAKUBOWSKI, MAJA OSTASZEWSKA, EWA WOYDYŁŁO-OSIATYŃSKA, ROBERT BIEDROŃ

___________________________________________________________________

 
DOROTA WARAKOMSKA 
przewodnicząca zarządu Stowarzyszenia i rzeczniczka prasowa Kongresu Kobiet. Dziennikarka i publicystka, prezenterka, autorka reportaży i programów telewizyjnych, artykułów, doradczyni i konsultantka medialna, wykładowczyni, autorka książek, m.in.: Droga 66 czy Ostatnia wyspa komunizmu. Jan Paweł II na Kubie. Za pracę dziennikarską odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Promotorka działań na rzecz odpowiedzialnego biznesu i równych szans. Członkini zarządu i współtwórczyni nowego stowarzyszenia dziennikarskiego „Towarzystwo Dziennikarskie”. 
W latach 1991-2006: Szefowa Panoramy i wicedyrektorka TVP1 ds. informacji i publicystyki. Prowadziła Wiadomości w TVP1 i Panoramę w TVP2, obsługiwała najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze w Polsce i na świecie. Jako korespondentka w USA przeprowadziła wywiady m.in. z prezydentem Georgem W. Bushem, senator Hillary Clinton, sen. Joe Bidenem, Madeleine Albright, Colinem Powellem, pułkownikiem Ryszardem Kuklińskim. 
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka National Forum Foundation oraz German Marshall Fund of the US. Stażystka w stacjach Fox oraz CNN.
 

MAJA OSTASZEWSKA

Aktorka teatralna i filmowa. Uczyła się na spektaklach Jarockiego, Grzegorzewskiego, Wajdy. Ukończyła PWST w Krakowie. Po studiach związała się z warszawskim Teatrem Dramatycznym, potem z krakowskim Starym, stołecznym Teatrem Rozmaitości, Teatrem Narodowym. Pierwszą dużą rolę filmową zagrała w Przystani Jana Hryniaka. Choć film nie trafił do normalnej dystrybucji, przyniósł młodej aktorce nagrodę na festiwalu w Gdyni. Udział w debiutanckim przedsięwzięciu Łukasza Barczyka Patrzę na ciebie, Marysiu, emitowanym w II programie TVP został fantastycznie przyjęty zarówno przez widzów jak i krytyków. Laureatka Nagrody im. Aleksandra Zelwerowicza przyznawanej przez redakcję miesięcznika „Teatr” za sezon 2006/2007, za rolę Harper Pitt w przedstawieniu Anioły w Ameryce Tony’ego Kushnera w TR Warszawa (reż. Krzysztof Warlikowski). W 2012 otrzymała Telekamerę „Tele Tygodnia” w kategorii Aktorka.

Jest buddystką i wegetarianką. Prywatnie mama Franciszka i Janiny.

 

ANNA JAKUBOWSKI 
dyrektorka operacyjna Coca-Cola Poland Services w Polsce i krajach bałtyckich. W The Coca-Cola Company od czerwca 2013; od 2011 pracowała dla Coca-Cola Hellenic Bottling Company w Atenach na stanowisku International Group Category Director. Wcześniej przez 20 lat pracowała na kierowniczych stanowiskach w działach marketingu, sprzedaży, strategii i rozwoju biznesu w Procter&Gamble. Ukończyła z wyróżnieniem Uniwersytet Wilfrid Laurier w Ontario w Kanadzie na kierunku Zarządzanie. Od lat angażuje się w działania na rzecz społeczności lokalnych oraz organizacji wspierających kobiety w biznesie. Była m.in. prezeską OWIT International (Organization of Women in International Trade), jest członkinią rady doradczej Women International Networking (WIN). Z pasją realizuje się jako mentorka studentów, obecnie na rzecz Hult International Business School. 

 

 

EWA WOYDYŁŁO- OSIATYŃSKA

Psycholożka i terapeutka uzależnień. Ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie w Poznaniu oraz podyplomowe studium dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim. Wykształcenie psychologiczne zdobyła w Antioch University w Los Angeles, doktorat z psychologii zyskała w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Autorka książek m. in: Wybieram wolność, czyli rzecz o wyzwalaniu się z uzależnień, Zaproszenie do życia, Podnieś głowę: Buty szczęścia, Sekrety kobiet, My–rodzice dorosłych dzieci, W zgodzie ze sobą, Rak duszy', O alkoholizmie, Poprawka z matury.

Spopularyzowała w Polsce leczenie oparte na modelu Minnesota, bazującego na filozofii Anonimowych Alkoholików. Otrzymała wiele odznaczeń za osiągnięcia w dziedzinie terapii i profilaktyki i uzależnień: medal św. Jerzego przyznany przez Tygodnik Powszechny, odznaczenie  Ministra Sprawiedliwości – za pracę z uzależnionymi w więzieniach oraz Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski nadany przez Prezydenta RP.

 

 

 

ROBERT BIEDROŃ

Polityk, działacz na rzecz osób LGBT i publicysta, poseł na Sejm VII kadencji (2011–2014), od 2014 prezydent Słupska.

Ukończył studia z zakresu politologii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Odbył kurs w Szkole Praw Człowieka organizowanej przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. W 2006 został doktorantem Wydziału Nauk Politycznych AH w Pułtusku. Działa w organizacjach społecznych na rzecz praw człowieka i osób LGBT. W 2001 był pomysłodawcą powołania i współtwórcą Kampanii Przeciw Homofobii, do 2009 pełnił funkcję prezesa tej organizacji, następnie został członkiem zarządu. Jako jeden z pierwszych polityków wziął udział w warszawskiej Paradzie Równości. Wchodził w skład rady programowo-konsultacyjnej przy pełnomocniku rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn. Jest założycielem i prezesem Instytutu Podkarpackiego, fundatorem fundacji Instytut Myśli Demokratycznej, członkiem rady programowej Zielonego Instytutu promującego zieloną politykę. Jest honorowym członkiem Stowarzyszenia Pracownia Różnorodności. Został także przewodniczącym rady Fundacji Trans-Fuzja, członkiem rady Fundacji Równości i członkiem rady nadzorczej Fundacji Replika.

W 2014 tygodnik „Polityka” wymienił go wśród 10 najlepszych posłów, podkreślając pracowitość, kulturę i duży wkład w prace komisji sprawiedliwości. W 2015 wyróżniony Nagrodą Radia TOK FM im. Anny Laszuk. Nagrodzony przez organizacje LGBT m.in. Tęczowym Laurem (2003) i tytułem „Człowieka Tęczy” (2004).

 

 

SESJA 5. JAKIE MEDIA? JAKA POLSKA?

___________________________________________________________________

VIII KONGRES KOBIET: DZIEŃ DRUGI – 14 MAJA| SESJA 5. JAKIE MEDIA? JAKA POLSKA?| opieka: DOROTA WARAKOMSKA|  udział: SYLWIA CHUTNIK, ELIZA MICHALIK, PAULINA MŁYNARSKA, ROBERT KOWALSKI, TOMASZ LIS

___________________________________________________________________

 

 SYLWIA CHUTNIK

polska kulturoznawczyni, feministka, działaczka społeczna, pisarka, laureatka Paszportu Polityki w kategorii Literatura za rok 2008, trzykrotnie nominowana do Nagrody Literackiej Nike (w 2009 za Kieszonkowy atlas kobiet, w 2013 za Cwaniary i w 2015 za W krainie czarów)Jest absolwentką gender studies. Kieruje Fundacją MaMa, zajmującą się prawami matek, należy do Porozumienia Kobiet 8 Marca, jako przewodniczka miejska po Warszawie oprowadza po autorskich trasach śladami wybitnych kobiet. W 2008 roku zadebiutowała powieścią Kieszonkowy atlas kobiet. W 2009 roku została laureatką Społecznego Nobla Ashoki.

 

ELIZA MICHALIK

Karierę dziennikarską rozpoczęła w „Gazecie Polskiej”. Wraz z Tomaszem Sakiewiczem była współautorką książki Układ z 2003 o powiązaniach SLD z Samoobroną. Publikowała również w tygodniku „Wprost”, „Gościu Niedzielnym” i „Ozonie”. Razem z Pawłem Oksanowiczem prowadziła w Radiu Kolor audycję "Czekając na środę, czyli godzina niepoprawności politycznej". Była autorką bloga w serwisie Salon24.pl. Po odejściu z Salonu 24 pracowała w „Życiu Warszawy”. Wiosną 2007 związała się z telewizją Superstacja, gdzie prowadziła programy „Do Elizy” i „Eliza na plaży”. Obecnie jest wraz z Marcinem Tellerem współautorką piątkowego programu „Gilotyna”, prowadzi również codzienny program „Nie ma żartów”. Od stycznia 2013 prowadzi program „Szpile". Od 7 czerwca do 30 sierpnia 2013 prowadziła piątkowe „Poranki RDC”, a od 7 września 2013 do 7 marca 2015 prowadziła sobotni poranny program „Bez pudru” w Polskim Radiu RDC.

 

PAULINA MŁYNARSKA

Aktorka, dziennikarka i prezenterka radiowa i telewizyjna, pisarka i felietonistka, feministka.

W 1986 zadebiutowała na dużym ekranie, wcielając się w rolę Aliny w filmie Kronika wypadków miłosnych Andrzeja Wajdy. Zagrała w wielu znanych filmach i serialach, m.in. Złotopolscy, Pierwsza Miłość. Prezenterka telewizyjna w programach: Interwencja, Męski punkt widzenia, Kobieta Cafe, Miasto Kobiet, Niebywałe. Przeprowadza wywiady oraz ma stały felieton w miesięczniku „Grazia”. Prowadzi debaty w miesięczniku „Sens”. Autorka bloga w serwisie naTemat.pl. Prywatnie mama Alicji.

 

TOMASZ LIS

Dziennikarz telewizyjny, publicysta, prowadzący i reporter, mający w swoim dorobku pracę korespondenta Wiadomości w Stanach Zjednoczonych i prowadzenie głównych programów informacyjnych Telewizji Polskiej, TVN i Polsatu; w latach 2010–2012 redaktor naczelny tygodnika „Wprost”, od 2012 redaktor naczelny tygodnika „Newsweek Polska”; współwłaściciel serwisu internetowego naTemat.pl. Laureat wielu nagród i odznaczeń, m.in. dziewięciokrotnie Wiktorów, w tym Super Wiktora w 2006. Dziennikarz Roku w latach 1999, 2007 i 2009, laureat konkursu Telekamery w latach 2002 (za „Fakty”) i w 2006 (za „Co z tą Polską?”). Laureat Nagrody Kisiela w 2005. W 2014 roku odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2015 Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich przyznało mu antynagrodę „Hiena Roku” za „wielokrotne łamanie zasady etyki dziennikarskiej”.

 

 

 

SESJA 6. POLITYKA JAKO ZAWÓD I POWOŁANIE

___________________________________________________________________

VIII KONGRES KOBIET: 14 MAJA| SESJA 6. POLITYKA JAKO ZAWÓD I POWOŁANIE | moderatorka: RENATA KIM |  udział: HANNA GRONKIEWICZ-WALTZ, KAMILA GASIUK-PIHOWICZ, ANNA GOLĘDZINOWSKA, BARBARA NOWACKA

___________________________________________________________________

 

HANNA GRONKIEWICZ-WALTZ

polska prawniczka i polityczka. Profesora nauk prawnych, prezeska Narodowego Banku Polskiego w latach 1992–2001, przewodnicząca Rady Polityki Pieniężnej w latach 1998–2001, wiceprezeska Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w latach 2001–2004, posłanka na Sejm RP V kadencji w latach 2005–2006, od 2 grudnia 2006 do chwili obecnej prezydentka miasta stołecznego Warszawy. W latach 1994, 1997, 1998 i 1999 zaliczana przez amerykański miesięcznik finansowy „Global Finance” do grona najlepszych prezesów banków centralnych na świecie

 

        

 

BARBARA NOWACKA

kanclerka Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. Informatyczka, MBA, aktywistka społeczna, działaczka ruchów lewicowych i antywojennych. Z ruchem feministycznym związana od 1993 roku (Telefon Zaufania dla Kobiet), potem z Federacją Młodych Unii Pracy (FMUP) i Unią Pracy. Bezpartyjna kandydatka koalicji Europa Plus Twój Ruch do parlamentu Europejskiego. Współzałożycielka i wiceprezeska Fundacji im. Izabeli Jarugi Nowackiej.

 

 

                            

KAMILA GASIUK-PIHOWICZ

Posłanka na Sejm RP VIII kadencji. Urodzona 8 V 1983 w  Warszawie. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz finanse i bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2007-2008 pracowała jako junior associate w Salans D. Oleszczuk kancelaria Prawnicza sp. k., a następnie do roku 2013, jako associate w J. i M. Bieniak, M. Wielhorski  i M. Wojnar Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. Po zdaniu egzaminu adwokackiego rozpoczęła pracę w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Od 2002 członkini, sekretarz regionu mazowieckiego Stowarzyszenia Młode Centrum. W latach 2004-2005 – członkini, koordynatorka projektu w Zrzeszeniu Studentów  Polskich. Od 2015 r. członkini Stowarzyszenia Nowoczesna. Od stycznia 2016 Przewodnicząca regionu mazowieckiego Nowoczesnej. Członkini sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Zdrowia oraz Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Ładu Konstytucyjnego i Praworządności. Członkini Parlamentarnej Grupy Kobiet.

 

ANNA GOLĘDZINOWSKA

Zawodowo zajmuje się planowaniem przestrzennym. Swoją pracę doktorską poświęciła przekształceniom przestrzeni publicznych miast średniej wielkości po 1989 r. Jest jedną z inicjatorek powołania rady dzielnicy na gdańskich Aniołkach, a obecnie przewodniczącą zarządu tej dzielnicy. Nie jest związania z żadną partią polityczną. Koordynatorka Zespołu Programowego KOD Pomorze.