Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

OŚWIADCZENIE GABINETU CIENI KONGRESU KOBIET WS. CZĘŚCIOWEJ REFUNDACJI ZABIEGÓW IN VITRO

Dodano: 2 listopada 2012

 

Członkinie Gabinetu Cieni z aprobatą przyjęły informację o planach Rządu dotyczących częściowej refundacji ze środków publicznych zabiegów in vitro, przedstawioną przez Premiera Tuska w poniedziałek 22 października 2012 r. 
 
Trwający już blisko 4 lata impas legislacyjny w sprawie regulacji prawnej zapłodnienia in vitro,  doprowadził do sytuacji,  że z  uwagi na wysoki koszt tych zabiegów,  z  procedury   tej nie są w stanie skorzystać  osoby mniej zamożne. 
 
Zaproponowane rozwiązanie powinno chociaż częściowo rozwiązać ten problem, przyczyniając się tym samym do pełniejszej realizacji w praktyce prawa do ochrony zdrowia oraz zasady równego traktowania  obywateli w dostępie do świadczeń medycznych, zagwarantowanych w art. 68  Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. 
 
Zabiegi in vitro stanowią w świetle aktualnego stanu wiedzy medycznej skuteczną metodę terapeutycznej pomocy w przypadkach niezamierzonej bezdzietności i dlatego też w celu realizacji w/w praw konstytucyjnych powinny być dostępne dla możliwe największej liczby osób wymagających takiego świadczenia opieki zdrowotnej 
 
Wprowadzenie refundacji w ramach programów stanowić też będzie ważne posunięcie w kierunku  pełniejszej realizacji zobowiązań Rzeczpospolitą Polską wynikających z  art. 12 oraz art. 15 (b),  ratyfikowanego Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, w zakresie zagwarantowania każdemu prawa do korzystania z najwyższego poziomu ochrony zdrowia fizycznego oraz psychicznego oraz prawa do korzystania z osiągnięć postępu naukowego i jego zastosowań.
 
Wykorzystanie w celu refundacji zabiegów in vitro programów zdrowotnych realizowanych przez Ministerstwo Zdrowia jest rozwiązaniem wysoce pragmatycznym.
 
Przesądza o tym,  by refundowana  procedura zapłodnienia in vitro traktowana  była podobnie tak jak każde inne wyspecjalizowane świadczenie zdrowotne, a wybór metody postępowania został uzależniony wyłącznie od wskazań lekarskich oraz zgody  pacjentów.  
 
Formuła finansowania zapłodnienia in vitro przez program zdrowotny umożliwia również  Ministerstwu Zdrowia monitorowanie prawidłowości przeprowadzania zabiegów oraz ocenę ich  efektywności, po 3-ch latach stosowania. 
 
Może być więc postrzegana jako pierwszy krok w kierunku implementacji przez Rzeczpospolitą Polską dyrektywy 2004/23/WE w sprawie ustalenia norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich oraz wydanych do niej unijnych aktów wykonawczych.
 
Okres stosowania programu powinien być też traktowany jako okres refleksji nad potrzebą regulacji prawnej tego problemu zabiegów in vitro. 
 
Z naciskiem warto podkreślić, że w ocenie członkiń Gabinetu Cieni,  w obecnym stanie prawnym nie jest niezbędne określenie ustawowe ogólnych warunków dopuszczalności dokonywania zabiegów zapłodnienia in vitro. Konieczne natomiast jest wdrożenie w/w dyrektyw poprzez ustalenie norm jakości i bezpieczeństwa usług z zakresu medycznie wspomaganej prokreacji (tzw. standaryzacja usług) oraz stworzenie mechanizmów licencjonowania, nadzorowania i kontrolowania podmiotów świadczących tego typu usługi. 
 
Z powyższych względów Gabinet Cieni Kongresu Kobiet popiera  zaproponowane przez Premiera Donalda Tuska rozwiązanie problemu refundacji zabiegów in vitro.
 
Członkinie Gabinetu Cieni Kongresu Kobiet