Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

OŚWIADCZENIE GABINETU CIENI KONGRESU KOBIET DOTYCZĄCE PODPISANIA PRZEZ POLSKĘ KONWENCJI RADY EUROPY W SPRAWIE ZAPOBIEGANIA I ZWALCZANIA PRZEMOCY WOBEC KOBIET I PRZEMOCY DOMOWEJ

Dodano: 9 maja 2012

 


OŚWIADCZENIE GABINETU CIENI KONGRESU KOBIET DOTYCZĄCE PODPISANIA PRZEZ POLSKĘ KONWENCJI RADY EUROPY W SPRAWIE ZAPOBIEGANIA I ZWALCZANIA PRZEMOCY WOBEC KOBIET I PRZEMOCY DOMOWEJ

 

Dialog społeczny w Polsce powinien odbywać się wg ogólnie przyjętych zasad rzetelności, szczególnie, jeżeli dotyczy to przedstawiania społeczeństwu istoty ważnych dokumentów i zobowiązań międzynarodowych.

 

Zapisy Konwencji Rady Europy, które stały się ostatnio przedmiotem kontrowersji, nie są, jak zauważyła pani Minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, niczym nowym w ramach formuł prawnych obowiązujących państwo polskie, które ratyfikowało w 1980 roku Konwencję ds. eliminacji wszelkich form dyskryminacji wobec kobiet i corocznie przedstawia sprawozdania z jej wykonania na forum ONZ.

 

Państwo polskie, bez szkody dla swojego autorytetu i powagi, nie może ostentacyjnie odstępować od czegoś, co już jest elementem jego korpusu prawnego. Poza tym, dobrze funkcjonujące i oparte na wartościach ochrony życia ludzkiego oraz równości, prawo nie może nie dostrzegać problemu przemocy, która często kończy się utratą życia, a poza tym, w sposób nieproporcjonalnie wysoki, dotyka jednej, ściśle określonej grupy społecznej, zdefiniowanej w tym przypadku przez płeć. Niedostrzeganie tego faktu byłoby zrzeczeniem się przez państwo prawa jego podstawowych zasad
i pozostawieniem znacznej części jego obywateli poza ochroną prawną godząc w ich podstawowe prawa obywatelskie i godność w życiu codziennym.

 

Kobiety, które przeciwstawiają się przemocy jednostkowej i zbiorowej, oczekują od swojego państwa, że je wesprze w tych wysiłkach i nie będzie poprzez wypowiedzi najwyższych przedstawicieli rządu utrwalać nieprawdziwych stereotypów i oczekiwań na temat kobiet i ich osobistych ról społecznych. Elementem godności każdego obywatela i każdej obywatelki jest wolność od przemocy. Prawem kobiet jest żądać aktywnej polityki państwa gwarantującej tę wolność. Uważamy, że przyjęcie Konwencji jest niezbywalnym obowiązkiem prawnym i moralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Chcemy przypomnieć, że Premier Donald Tusk w trakcie spotkania z Gabinetem Cieni w dniu 7 marca br. zadeklarował, że Konwencja będzie podpisana.

 

Podpisanie Konwencji i jej wdrożenie w ramach przepisów państwa polskiego będzie stanowiło znaczący krok w pełnej realizacji praw obywatelskich. Będzie również stanowić jasną wskazówkę dla wszystkich organów państwa, że przemoc wobec kobiet musi być traktowana w każdym przypadku poważnie jako naruszenie praw obywatelskich i porządku wartości obowiązującego w sferze publicznej, które to naruszenie skutkuje interwencją odpowiednich instancji wymiaru sprawiedliwości.

 

Gabinet Cieni solidaryzuje się ze stanowiskiem Pani Minister Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, wyrażonym w oświadczeniu z dnia 16.04.2012, w którym w sposób jasny i klarowny wypunktowała nieprawdziwość argumentacji przeciwników podpisania Konwencji w odniesieniu do interpretacji jej niektórych zapisów. Jednocześnie podzielamy obawy pani Minister, że ”niewiedza lub nierzetelne informacje o Konwencji mogłyby spowolnić proces jej podpisania i ratyfikacji”, co mogłoby wpłynąć „nie tylko na sytuację kobiet w Polsce, ale też na wizerunek Polski w Europie.”

 

Zdając sobie sprawę z wielu nieprawd, półprawd i mitów otaczających Konwencję, (jak też Kartę Praw Podstawowych), Gabinet Cieni Kongresu Kobiet wzywa Rząd do rozpoczęcia akcji edukacyjnej, w tym szeroko zakrojonego dialogu publicznego, opartego na wiarygodnych opiniach eksperckich na temat samych dokumentów, jak i zapisów, które dla części polskiego społeczeństwa mogą się wydawać kontrowersyjne.

 

Niezależnie od tego, że będzie służyło to rozproszeniu wielu wątpliwości, dialog taki będzie wartością samą w sobie.

 

Gabinet Cieni Kongresu Kobiet będzie wspierał wszelkie konstruktywne debaty dotyczące szeroko zakrojonej problematyki integracji społecznej i legislacyjnych sposobów na osiągnięcie społecznego konsensusu w sprawach tak oczywistych, jak uczynienie Polski krajem wolnym od wszelkiej przemocy wobec kobiet i członków innych grup społecznych.

 

 

W imieniu Gabinetu Cieni Kongresu Kobiet,

 

Prof. dr hab. Danuta Hübner