Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

O ochronie dzieci przed wykorzystaniem seksualnym i nieletnim macierzyństwie - konferencja

Dodano: 23 marca 2016

Uwaga, ważne wydarzenie podsumowujące nasz projekt! Zapraszamy na spotkanie i dyskusję nt. raportów naszych ekspertek z Centrum Analiz i Ekspertyz (koordynacja prof. Monika Płatek).

 

TEMAT SPOTKANIA: „Prawne i społeczne aspekty ochrony dzieci przed wykorzystaniem seksualnym i nieletnie macierzyństwo.”  

MIEJSCE: WARSZTAT, Plac Konstytucji 4

CZAS: 31 marca (czwartek), godz. 18:00

 

RAPORT Prawne i społeczne aspekty ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym, jako formy przejawu dyskryminacji dzieci płci żeńskiej ze względu na płeć”, autorstwa dr Małgorzaty Dziewanowskiej i dr hab. prof. UW Moniki Płatek, wskazuje przejawy dyskryminacji ze względu na płeć w przepisach prawa na przykładzie podstawowych mechanizmów prawnych ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w kontekście społecznym. Niektóre z tych przepisów różnicują sytuację prawną osób ze względu na płeć, inne natomiast – w efekcie kulturowego i systemowego odczytywania i stosowania prawa – wprowadzają dyskryminujące zróżnicowanie. Ustawodawcze ratio legis nie dostrzegało patriarchalnego wzorca przepisów, które pomija interes i status prawny dziewcząt, w efekcie czego następuje jego wzmocnieniem.

RAPORTNieletnie macierzyństwo wychowanek ośrodków resocjalizacyjnych: między resocjalizacją a macierzyństwem – aspekty  dyskryminacji ze względu na płeć”, autorstwa Agnieszki Sikory i dr hab. prof. UW Moniki Płatek, prezentuje diagnozę sytuacji nieletnich ciężarnych i matek oraz analizę przepisów prawnych międzynarodowych i krajowych, wskazując na aspekty dyskryminacji nieletnich matek ze względu na płeć. Opracowanie dotyczy grupy najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne. Składają się na to m.in. środowisko pochodzenia, pobyt w placówce resocjalizacyjnej i wczesne macierzyństwo. Nastolatka uznawana jest za zdemoralizowaną, bo jest aktywna seksualnie i w ciąży, podczas gdy podobna etykieta nie jest przypisana chłopcu – jego aktywność seksualna jest uznana za „normalną”. Brak wsparcia instytucjonalnego i rodzinnego, a także koleżeńskiego i – często – głęboka samotność towarzysząca niesamodzielności życiowej, pogłębiają dyskryminacyjne wykluczenie.

W SPOTKANIU UDZIAŁ WEZMĄ:  

Dr hab. prof. Monika Płatek - Kierowniczka Zakładu Kryminologii w Instytucie Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UW. Współzałożycielka i członkini Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej, członkini Rady Programowej Stowarzyszenia Kongresu Kobiet. W Gabinecie Cieni KK – Ministra Sprawiedliwości.

Dr Małgorzata Dziewanowska - doktora nauk prawnych, adiunkta w Zakładzie Kryminologii Instytutu Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UW. Współpracuje z sektorem pozarządowym przy projektach dot. praw człowieka (praw kobiet), przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zdrowia i praw osób małoletnich. Autorka publikacji z zakresu kryminologii, prawnej ochrony zdrowia kobiet i osób małoletnich oraz wykorzystywania seksualnego dzieci.

Agnieszka Sikora - założycielka i prezeska Fundacji po DRUGIE, organizacji pracującej z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, w szczególności wychowankami i byłymi wychowankami placówek resocjalizacyjnych. Dziennikarka specjalizująca się w tematyce społecznej. Autorka ponad 300 reportaży oraz cyklu dokumentalnego „Dziewczęta z Falenicy” o wychowankach zakładu poprawczego w Falenicya także książek „Dziewczęta z poprawczaka” i „Nie tak piękni nastoletni”.

Raporty i informacje o projekcie "Silne Razem!"

Partnerem projektu jest islandzka organizacja Centre for Gender Equality.

Projekt współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.