Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Bieda, płeć i krzyżujące się nierówności w UE

Dodano: 5 grudnia 2016

Nowy Raport Instytutu Unii Europejskiej EIGE  - Poverty, gender and intersecting inequalities in the EU / Bieda, płeć i krzyżujące się nierówności w UE. Badania analizują, jak takie czynniki jak płeć, wiek, etniczność, tło migracyjne, niepełnosprawność lub rodzaj gospodarstwa domowego mogą wpływać na podatność osób na biedę i wykluczenie społeczne.

Kluczowe wnioski:

- Z każdym kolejnym dzieckiem wzrasta ryzyko popadnięcia kobiety w biedę. Obecnie więcej kobiet i mężczyzn żyje na granicy ubóstwa i społecznego wykluczenia w porównaniu z rokiem 2010. Młodzi ludzie, samotni rodzice, migranci, ludzie z niepełnosprawnościami i rodziny z trójką lub więcej dziećmi są najbardziej zagrożeni biedą.

- Obecnie, prawie 23 miliony dzieci w UE dorasta w biedzie. Istnieją wyraźne dowody na to, że w wielu rodzinach duża zależność od dochodów ojca podnosi ryzyko biedy i braku bezpieczeństwa. Zwłaszcza gdy pojawiają się nieprzewidziane wydarzenia w życiu, takie jak utrata pracy, rozpad rodziny, poważna choroba lub nawet śmierć. Badania pokazują, że jeśli ojciec utraci pracę, 70% par z dziećmi popadnie w biedę.

- Zatrudnienie jest kluczowym czynnikiem chroniącym przed biedą, jednakże praca nie zawsze jest wystarczająca. Jedna trzecia biednych mężczyzn (36%) i jedna czwarta biednych kobiet (25%) posiada zatrudnienie. Wielu pracujących mężczyzn żyje w biedzie, ponieważ ich żony lub partnerki są poza rynkiem pracy lub osiągają bardzo niski dochód.

- Kobiety z dziećmi mają relatywnie niski wskaźnik zatrudnienia. Tylko połowa (55%) kobiet z trójką lub więcej dzieci posiada pracę. Z pojawieniem się każdego kolejnego dziecka zmniejsza się niezależność ekonomiczna kobiet. Potrzeba opieki nad dziećmi, rodzicami lub chorymi i niepełnosprawnymi krewnymi powstrzymuje kobiety przed podjęciem płatnej pracy, co niesie ze sobą długotrwałe (przez całe życie) konsekwencje dla ich karier, sytuacji finansowej i wreszcie dla emerytur.

Samotni rodzice: Prawie połowa samotnych rodziców żyje w biedzie. Bieda dotyka szczególnie kobiet, jako że 85% samotnych rodziców w UE stanowią kobiety.

Niepełnosprawność: W UE prawie 1/3 kobiet (31%) i mężczyzn (29%) z niepełnosprawnościami jest zagrożonych biedą i wykluczeniem społecznym (2014). Kobiety i mężczyźni z niepełnosprawnościami mierzą się z różnymi barierami w życiu. Więcej kobiet doświadcza trudności z mobilnością, dostępem do transportu i budynków.

Wiek: W Europie młodzi ludzie są najbardziej dotknięci przez biedę i wykluczenie społeczne, zwłaszcza jeśli nie mieszkają z rodzicami. Podczas gdy młode kobiety i młodzi mężczyźni spotykają się z podobnym ryzykiem biedy, starsze kobiety (75+) są na nią dużo bardziej narażone niż starsi mężczyźni. Bez wątpienia kobiety płacą cenę nierówności płci w starszym wieku.

Tło/środowisko migracyjne: Migranci są bardziej narażeni na biedę niż rodowici członkowie populacji. 41% kobiet i 39% mężczyzn urodzonych poza UE było zagrożonych biedą lub wykluczeniem społecznym w 2014 r. Widoczna jest bardzo duża różnica we wskaźniku braku aktywności kobiet i mężczyzn urodzonych poza UE (39 % kobiet i 20% mężczyzn pozostawało nieaktywnymi w 2014 r.).

Romowie: Dziewięcioro na dziesięcioro romskich kobiet i mężczyzn żyje w biedzie, ale sytuacja jest szczególnie trudna dla romskich kobiet. W 2011 r. prawie 35% romskich mężczyzn posiadało zatrudnienie w porównaniu z 21% romskich kobiet.

Cały raport można znaleźc na stronie EIGE (link)