Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Kalendarium Kongresu Kobiet

 • „Rola NGOsów w tworzeniu i monit. przestrzegania standardów praw człowieka i praw podstawowych UE ...” - konferencja

       

  ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ:
  „Rola organizacji pozarządowych w tworzeniu i monitorowaniu przestrzegania standardów
  praw człowieka i praw podstawowych UE w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego –
  doświadczenia, wnioski, perspektywy”

  Wtorek, 14.11.2017, godz. 11:00 – 16:00

  Jak organizacje pozarządowe mogą realizować swoją prawnoczłowieczą agendę na forum
  międzynarodowym? Nad tym pytaniem pochylimy się podczas konferencji, której celem jest
  zainspirowanie NGO-sów do angażowania się w działalność międzynarodową.
  Gorąco zapraszamy do dyskusji bazującej na wiedzy i doświadczeniach ekspertów i ekspertek oraz
  różnych organizacji. Wraz z zaproszonymi gośćmi zdefiniujemy mocne i słabe strony takich
  mechanizmów jak Powszechny Przegląd Okresowy, procedura z Konwencji w sprawie likwidacji
  wszelkich form dyskryminacji kobiet, skarga indywidualna do Komitetu Praw Człowieka.
  Porozmawiamy o prawie unijnym, wyrokach ETS oraz rzecznictwie i monitorowaniu realizacji
  zaleceń organów traktatowych w działalności RPO.  Udziału w panelach wezmą:
  - dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska - prawniczka specjalizująca się w międzynarodowym
  systemie ochrony praw człowieka, adiunktka w Instytucie Nauk Prawnych PAN
  - Zuzanna Rudzińska-Bluszcz - Główna Koordynatorka ds. Strategicznych Postępowań
  Sądowych w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich
  - dr Dorota Karkowska - ekspertka ds. międzynarodowych standardów ochrony praw
  człowieka w obszarze zdrowia, adiunktka w Katedrze Prawa Ubezpieczeń Społecznych
  i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego
  - dr Aleksandra Szczerba-Zawada - prawniczka specjalizująca się w przeciwdziałaniu
  dyskryminacji w prawie UE, członkini stowarzyszeń naukowych (PECSA, PSPE oraz PTSE)
  - dr Krzysztof Śmiszek - członek zarząd Polskiego Towarzystwa Prawa
  Antydyskryminacyjnego i zespołu eksperckiego Krajowego Punktu Kontaktowego Agencji
  Praw Podstawowych UE
  - Aleksandra Solik - członkini Stowarzyszenia KARAT, koordynatorka Koalicji na rzecz
  CEDAW
  Moderacja: Krystyna Kacpura - Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
  Uczestniczkom i uczestnikom przekażemy kompendium wiedzy w postaci prezentacji
  multimedialnej na tematy poruszane podczas konferencji.
  Konferencja odbędzie się dzięki wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg – Przedstawicielstwo
  w Polsce.

  Początek:

  2017-11-14 11:00

  Koniec:

  2017-11-14 16:00

  Miejsce: